Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Jordbrug Retningslinjer

Retningslinjer


9.2.1

Særligt værdifulde landbrugsområder fremgår af kommuneplanes interaktive kort /  hovedkort_7.pdf (2.2 MB).

De særligt værdifulde landbrugsområder er områder, der er værdifulde for såvel planteavl, husdyrbrug samt frugt- og grøntsagsproduktion.

9.2.2

Landbrugslandet og Motorvejsbåndet, se kort, hvor infrastruktur og miljøforhold m.m. er velegnede, prioriteres til lokaliseringsområde for store husdyrbrug. Undtaget fra lokaliseringsområdet er byerne og nærområder til disse samt den sydlige del af motorvejsbåndet.

9.2.3

Indenfor de værdifulde landbrugsområder, skal landbrugsinteresserne generelt prioriteres højt. Kun samfundsmæssige vigtige hensyn kan tilsidesætte arealernes fortsattes anvendelse til jordbrug, herunder hensynet til byudvikling, infrastrukturelle anlæg, miljøet, herunder vandmiljøet, til naturgrundlaget og naturgenopretning.

Ved inddragelse af landbrugsarealer arealer til andre formål vil kommunen bestræbe sig på at værne om landbrugsejendomme af en størrelse, der også fremover vil være levedygtige ejendomme med gode bygninger, ejendomme, hvor der er foretaget betydelige investeringer, væksthuse, ejendomme med langsomt groende vækster (frugtplantager, skove mv.).

9.2.4

Arealanvendelse til miljøfølsomme formål i det åbne land samt nye udlæg til byudvikling skal som udgangspunkt respektere en afstand af minimum 300 m til husdyrbrugs driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.

9.2.5

Nye driftsbygninger til landbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier, jf. retningslinjer for disse temaer.

9.2.6

Landbrugets driftsbygninger tillades kun opført uden tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger, hvis der foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.