Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Planlægning, byggeri og anlæg i landzone

Planlægning, byggeri og anlæg i landzone

Faaborg-Midtfyn Kommune er rig på landområder af høj landskabelig, naturmæssig og kulturhistorisk værdi. Kysterne og det åbne land udgør en af kommunens største attraktioner.

Planloven deler landet op i byzone, sommerhusområder og landzone. Lovens hovedformål er at skabe funktionelle byer og friholde det åbne land for spredt uplanlagt bebyggelse for at beskytte natur og landskabsværdier og for at fastholde skarpe overgange mellem land og by.

Planlægningen skal således sikre, at nye boliger og andre byggerier opføres inden for de planlagte områder, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til allerede foretagne offentlige investeringer i infrastruktur som veje, jernbaner, kollektiv trafik og skolestrukturer, børnepasningsfaciliteter og anden offentlig service. Samtidig sikres jordbruget tilstrækkelige dyrkningsarealer og udviklingsmuligheder.

Muligheder for udvikling i byzoner fremgår af Byernes og landisstrikternes samspil og rollerByvækst og byomdannelse og Centerstruktur og detailhandel og for sommerhusområders vedkommende henvises til kapitel 8.

Nærværende afsnit omhandler de muligheder, der indenfor planlovens overordnede principper fortsat er for udvikling gennem planlægning og administration af reglerne i landzonen.

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger

Retningslinjer

Redegørelse

Det siger loven