Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Planlægning, byggeri og anlæg i landzone Redegørelse

Redegørelse


Hovedsigtet med planlægningen er bl.a. at spare på arealressourcerne ved, at unødig spredning af byerne undgås, både for at beskytte landskaberne og for at sikre en god udnyttelse af investeringerne i infrastruktur.

Landområderne skal dog sikres begrænsede udviklingsmuligheder, der kan tilgodese deres udviklingsbehov, og det skal ske i respekt for natur, miljø og landskabsværdierne.
Dette er nærmere uddybet i Faaborg-Midtfyn Kommunes "Udviklingsstrategi".

Egentlig byudvikling skal ske i tilknytning til hovedbyerne og lokalbyerne. Her skal arealerne gennem lokalplanlægning overføres til byzone inden udbygning.

I nogle landsbyer er det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes landzonelokalplaner og derved skabes rum for en mindre udvikling. Udarbejdelse af landzonelokalplaner skal være med til at sikre, at der tages de nødvendige hensyn til landsbyernes kulturhistoriske bevaringsværdier.

I sammenhængende bebyggelser er der mulighed for opførelse af boliger som huludfyldning, såfremt det ikke strider mod andre overordnede interesser (bl.a. trafikale og miljømæssige forhold). De samlede bebyggelser kan enten være omfattet af kommuneplanens rammer eller afgrænsede bebyggelser.

Afgrænsningen anskueliggør en vejledende grænse mellem landsbyen og det åbne land.

Der kan være andre tilfælde, hvor det vil være nødvendigt og ønskeligt at gennemføre en planlægning for en ny aktivitet eller anlæg i det åbne land m.v. via en landzonelokalplan. Det kunne typisk være en golfbane (der ligger uden for kystnærhedszonen), et offentligt besøgsområde med tilknyttede publikumsfaciliteter, et spildevandsanlæg m.v.

I de landsbyer og det åbne land, hvor der ikke udarbejdes lokalplaner, vil der blive administreret ud fra kommuneplanens overordnede retningslinjer og rammebestemmelser samt de mere detaljerede "Retningslinjer for administration af Planlovens landzonebestemmelser", som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Afvejningshensyn

Der er en række hensyn, som skal indgå i vurderingen i forbindelse med landzoneadministrationen og landzoneplanlægningen. Nogle af disse hensyn fremgår af de øvrige afsnit i kommuneplanen under de enkelte emner. Endvidere henvises til Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer for landzoneadministration.

Enkelte forhold er der dog ikke redegjort for andre steder i kommuneplanen. Disse forhold er kort omtalt i det følgende.

Uddybning af retningslinjer

Nybyggeri og etablering af anlæg i landzonen

Gennem administrationen skal det sikres, at opførelse af ny bebyggelse alene sker i tilknytning til eksisterende lovlig bebyggelse på en ejendom. Eksisterende bebyggelse er i denne sammenhæng egentlige bygninger med et etageareal på mere end 10 m² som ligger samlet, eller hvor hovedparten af ejendommens bygninger ligger. "I tilknytning til" er i denne forbindelse normalt inden for en afstand af max. ca. 20 m.

I forbindelse med meddelelse af landzonetilladelser til byggeri og anlæg vil der efter en konkret vurdering af de landskabelige og beskyttelsesmæssige interesser i området, de stedlige byggetraditioner og eventuelle kulturhistoriske værdier, eventuelt blive fastlagt vilkår til byggeriets nøjere udformning og placering, samt udseende (farve og materialevalg), afskærmende beplantning, forbud mod belysning m.v.

Med henblik på at give landområderne mere fleksible udviklingsmuligheder i landzonen, er planlovens bestemmelser på landzoneområdet lempelige, for så vidt angår udnyttelsen af tomme landbrugsbygninger til andre formål, herunder til forskellige erhvervsformål.

Anlæg i den kystnære zone

Det fremgår af Planloven, at der i den kystnære zone kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Fremtidige veje

Kommuneplanen indeholder planer for fremtidige vejanlæg i form af enten byggelinijsikrede strækninger eller interessezoner for fremtidige veje.

Der er derfor medtaget en retningslinje til sikring af, at disse vejanlæg kan etableres i overensstemmelse med planlægningen. Ligeledes er der i retningslinjerne medtaget bestemmelser om, at der ved udlæg af arealer i det åbne land skal sikres, at udlægget ikke giver anledning til trafikale problemer på det overordnede vejnet, m.v.