Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Planlægning, byggeri og anlæg i landzone Retningslinjer

Retningslinjer


Byggeri i landzone vil uanset nedenstående retningslinjer, som hovedregel kræve landzonetilladelse efter planlovens §35. Retningslinjerne gælder for byggeri i landzone, hvor der ikke gennem planlægning skal ske overførsel til byzone.

For så vidt angår ferie- og fritidsanlæg samt tekniske anlæg henvises til de respektive afsnit. Der henvises endvidere til Faaborg-Midtfyn Kommunes "Praksis for administration af Planlovens landzonebestemmelser".

9.1.1

Landzoneplanlægning og landzoneadministration skal ske i respekt af de øvrige retningslinjer i kommuneplanen.
Nybyggeri og etablering af anlæg i landzonen.

9.1.2

Planlægning for nybyggeri og etablering af anlæg kan normalt kun ske i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

9.1.3

Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan normalt kun ske i forbindelse med virksomheder eller andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det åbne land på grund af ressourceudnyttelse.

9.1.4

Der kan i visse tilfælde meddeles tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land.

9.1.5

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til udstykning og opførelse af nye boliger i områder der støder op til eksisterende byzoner i hoved- og lokalbyer.

9.1.6

Inden for sammenhængende bebyggelser (afgrænsede landsbyer) vil der på baggrund af konkrete afvejninger kunne meddeles landzonetilladelse til byggeri, som understøtter landsbyen, herunder opførelse af boliger som huludfyldning. Afgrænsede landsbyer fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_5.pdf (1.8 MB).

9.1.7

Byggeri i landzonen skal placeres og udformes under hensyntagen til overordnede beskyttelsesinteresser (f.eks. natur og landskab) og kulturmiljøer.

9.1.8

Nyt byggeri skal opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

9.1.9

Etablering af ridebaner, parkeringsarealer, søer, støjvolde, jordvolde og lignende anlæg kræver en tilladelse efter Planloven (landzonetilladelse).

Byggeri og etablering af anlæg i den kystnære zone og landzonen.

9.1.10

I den kystnære zone kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og der tages særlige landskabelige hensyn.

9.1.11

Tilladelse efter Planlovens § 35 - (landzonetilladelse) i den kystnære zone kan endvidere kun meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser og der tages særlige landskabelige hensyn.

Hensyn til det overordnede vejnet.

9.1.12

Ved planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg inden for interessezoner for fremtidige veje, skal det sikres at vejinteresserne kan løses tilfredsstillende.

9.1.13

Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget ikke giver anledning til trafikale problemer på vejene. Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før kommunen efter forhandling med vejmyndigheden har godtgjort, at evt. problemer i forhold til det overordnede vejnet er afklaret.