Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Råstoffer

Råstoffer

Råstofloven har til formål at sikre, at forsyning og indvinding af råstoffer som sand, grus og sten sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i lovens § 3. Som en vigtig del heraf skal Regionsrådene lave en råstofplan, hvor der udpeges graveområder for råstoffer og råstofinteresseområder under hensyn til en lang række andre interesser i det åbne land som for eksempel beskyttelese af landskaber, miljø- og naturbeskyttelse og hensyn til naboer.

Kommunalbestyrelsen er bundet af regionens råstofplan, og kommuneplanen skal tage hensyn til den, når der udpeges nye arealer til byudvikling eller skovrejsning mv. Kommunene skal også følge regionens råstofplan i administration af tilladelser til råstofgravning.

Råstofplanens arealudlæg samt retningslinier gengives i dette afsnit af kommuneplanen for at sikre at erhvervsliv, foreninger og borgere kan få kendskab til råstofplanen og dens udpegninger af råstofområder, og dermed også konsekvenser i forhold til andre arealudpegninger i kommuneplanen.

Regionens råstofplan fremgår af kortet.

Redegørelse

Det siger loven

Statslige interesser