Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Råstoffer Statslige interesser

Statslige interesser


Ifølge vejledning fra Miljøministeriet, juni 2007, skal Råstofplanen udover at fastlægge de overordnede retningslinjer for indvinding af og forsyning med råstoffer i regionen specielt sikre:

  • At retningslinjerne sikrer, at råstofgraveområder og råstofinteresseområder ikke udlægges til formål, der vil kunne forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding
  • At råstofindvinding finder sted inden for de udlagte råstofgraveområder
  • At der kun undtagelsesvis og i særlige tilfælde tillades erhvervsmæssig råstofindvinding uden for de udlagte graveområder, og kun når samfundsmæssige interesser taler for det, f.eks. i situationer hvor der er tale om særligt værdifulde råstoffer, og kun når hensyn til beskyttelsesinteresser ikke taler imod
  • At eventuel tilladelse til erhvervsmæssig indvinding uden for udlagte graveområder kun sker efter samtykke fra regionsrådet
  • At det bør sikres, at der ikke sker tilførsel af jord til råstofgrave, heller ikke til efterbehandling, hvor der kan være risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning
  • At råstofgrave efter endt gravning efterbehandles i overensstemmelse med en forudgående efterbehandlingsplan, og at efterbehandlingen sker under hensyn til den  omgivende natur og det omgivende landskab og miljø