Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Skovrejsning Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinierne

Skovrejsningsområder (positivområder)

Indenfor områder udpeget til positiv skovrejsning er det ønsket at fremme skovrejsning. Der er derfor mulighed for at opnå tilskud til skovrejsning, se Det siger loven.

Til trods for at et område er udpeget til skovrejsningsområde, er beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven samt fortidsminder efter Museumsloven og beskyttelseslinjerne om disse, fortsat sikret mod tilplantning med skov. Områder omfattet af en landskabs- eller naturfredning kan endvidere begrænse muligheden for skovrejsning.

Områder med fredskovspligt samt områder udpeget til positiv skovrejsning betragtes i kommuneplanen som interesseområder for skovbruget. Således udgør områder udpeget til positiv skovrejsning særligt værdifulde områder for skovbruget.

Områder, hvor skovrejsning er muligt (neutralområder)

Her kan der plantes skov, hvis det ikke strider mod andre beskyttelsesbestemmelser. Man skal her være opmærksom på, at alle skovrejsningsprojekter skal VVM-screenes, jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Uønsket skovrejsning (negativ områder)

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, er der forbud mod tilplantning med skov. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til skovrejsning, jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Undtagelser

Forbudet mod skovrejsning i negativområderne gælder ikke for arealer udlagt til fredsskov.

Tilplanting for at lave vildtremiser og læhegn, produktion af pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift bliver ikke regnet for skovtilplantning.

Udpegningsgrundlag

Der er i forbindelse med kommuneplan 2013 ikke foretaget en gennemgående revision af arealudpegning til hvv. Positiv og negativ skovrejsning. Det betyder at arealudpegningerne stadig er baseret på Regionplan 2005. Der er foretaget konsekvensrettelser som følge af ændringer i Råstofplanen, nye byvækstområder samt ønsker fra vandværker.

Skovrejsningsområderne

Følgende områder er prioriteret:

 • Grundvand: oplande til vandværker, hvor grundvandet er dårligt beskyttet
 • Bynærhed: ved byer med mere end 1000 indbyggere, hvor der vurderes at være særligt behov for at styrke de rekreative muligheder
 • Spredningskoridorer for dyr og planter: mindre udpegninger inden for særlige biologiske interesseområder

Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Baggrunden for udpegningen er:

 • Friholdelse af hensyn til vejreservationer og kommuneplanlagte fremtidige byvækstområder og byvækstretninger
 • Kirkebeskyttelseszoner
 • Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav
 • Særlige kulturhistoriske (især arkæologiske) beskyttelsesområder
 • Dele af de særlige landskabelige og de geologiske beskyttelsesområder, der ikke er forenelig med skovrejsning
 • Udpegede potentielle vådområder
 • De vigtigste lerbeskyttelsesområder og udpegede råstofgraveområder eller råstofinteresseområder for sand, grus, sten i Regionens råstofplan
 • Visse dele af de særlige biologiske interesseområder
 • Arealer i fuglebeskyttelsesområder med forekomst af gæs, svaner og vadefugle