Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Retningslinjer

Retningslinjer


3.1.1

Egentlig byudvikling kan kun ske i de to hovedbyer og de større og mindre lokalbyer. Udlæg af nye arealer til byudvikling skal ske inden for de byudviklingsarealer der er angivet på kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_5.pdf (1.8 MB) eller i kommuneplantillæg til kommuneplan 2013.

Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse (indefra og udefter). Parker og grønne områder, der ligger i eller overføres til byzone, anses også for at være eksisterende bebyggelse - byområde.

Fremtidigt byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse.

3.1.2

Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst muligt omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme. Ved udlæg af nye byzonearealer skal kommunen redegøre for afvejningen mellem byvækstinteresser og jordbrugsinteresser.

Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 m til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.

3.1.3

I kystnærkedszonen, som fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_5.pdf (1.8 MB) forudsættes det som hovedregel, at den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.

3.1.4

Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige vejnet.

3.1.5

Der skal i lokalplanen for Rin.E.4 være udarbejdet en landskabsplanlægning for den fremtidige nordlige afrunding af byen, og denne planlægning skal være implementeret i lokalplanens bestemmelser for den fremtidige anvendelse af Rin.E.4 arealet. Der kan ikke vedtages en lokalplan for Rin.E.4, før vejmyndigheden har godkendt arealets overordnede vejbetjening.