Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Detailhandel i Faaborg

Detailhandel i Faaborg

Detailhandelsanalysen peger på, at der er nedgangstendenser i Faaborgs detailhandel set i forhold til udviklingen i butiksbestanden. Fra 1999-2007 lukkede 9 butikker i Faaborg, og tendensen med butikslukninger er fortsat siden hen. Fra 2007-2011 lukkede 15 butikker. Baggrunden for nedgangstendenserne vurderes bl.a. at være, at detailhandlen i Faaborg de senere år har udviklet en spredt struktur, hvor de fleste større dagligvarebutikker er flyttet ud af bymidten. Der er også nogle få udvalgsvarebutikker i Herregårdscentret, som bidrager til spredningen. Den spredte struktur har ført til, at færre besøger bymidten og dermed til færre kunder i bymidtens udvalgsvarebutikker.  Herudover er andre faktorer som et vigende indbyggertal også en medvirkende årsag. Til gengæld har Faaborg et meget attraktivt bymiljø og en turisme, der giver basis for yderligere udvikling.

Bymidtafgrænsning samt områder til butikker med særligt pladskrævendevare i Faaborg fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).

Strategi for detailhandlen i Faaborg

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at en styrkelse af detailhandlen i Faaborg vil gøre det mere attraktivt for kædebutikker og selvstændige butikker at etablere sig bymidteområdet, så Faaborg f.eks. kan tiltrække kæder, der har etableret sig i tilsvarende eller større byer. Som eksempler på udvalgsvarekæder, der ikke findes i Faaborg i dag, kan nævnes Bog & Idé, XL Byg, Kop & Kande, Telekæden, Thiele, Skoringen, Sportigan, Din Tøjmand og Tøjeksperten.

Behovet for butiksarealer til udvikling af detailhandlen i Faaborg er vurderet til ca. 10.000 m² i alt fordelt på dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Hertil kommer behov for areal til butikker med særlig pladskrævende varer på 7.500 m² i erhvervsområderne nord for Johan Rantzaus Vej.

Dagligvarestrukturen i Faaborg

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Faaborgs dagligvarebutikker i højere grad placeres i eller i kanten af strøgområdet mellem SuperBrugsen og Faaborg Museum, og hvor det er muligt under hensyntagen til bymiljøet. Formålet er at skabe større kundetilstrømning til strøgområdet til fordel for områdets butikker som helhed. Der skal derfor ikke være mulighed for at etablere nye dagligvarebutikker uden for det centrale strøgområde.

Bymidten i Faaborg

Bymidteafgrænsningen er rummelig og strækker sig fra Føtex mod nordvest til LIDL og Netto mod sydøst. Kommunalbestyrelsen vil fremover arbejde ud fra en differentiering af detailhandlen inden for bymidteafgrænsningen.

Strategien for Faaborg bymidte er fremover at samle butikkerne mest muligt om strøgområdet mellem SuperBrugsen og Faaborg Museum. Det gælder, når nye butikker ønsker at etablere sig i Faaborg, eller når eksisterende butikker skal flytte.

Kommunalbestyrelsen vil herudover styrke strøgområdet ved at forfølge følgende mål:

  1. Der arbejdes på at etablere et nyt Kulturhus i bymidten, og der er i den forbindelse udskrevet en arkitektkonkurrence. Kulturhuset placeres i den østlige del af strøgområdet, hvor det vil tiltrække flere besøgende og give grundlag for et løft i detailhandlen. I tilknytning til kulturhuset arbejdes der for at skabe mulighed for en dagligvarebutik i strøgområdets østlige del. Sammen med kulturhuset skal butikken skabe et større kundeflow i området og skabe en stærk og klar detailhandelsstruktur med SuperBrugsen som ankerbutik i den ene ende af strøget og kulturhus og ny dagligvarebutik som ankerpunkt i strøgets anden ende.
  2. Der skal arbejdes for en klar arbejdsdeling mellem Herregårdscenterområdet og strøgområdet. Der sigtes mod, at Herregårdscenterområdet mellem Brønnersvej og Fiona fremover udnyttes dels til større udvalgsvarebutikker på mere end 500 m², som er vanskelige at indpasse i strøgområdets småskalabebyggelse, og dels til kontorer og andre byerhverv

Strøgområdets profil skal i højere grad være mindre udvalgsvare- og specialbutikker - og, hvor det er muligt, under hensyntagen til bymiljøet også større udvalgsvarebutikker, der kan give mulighed for fornyelse af detailhandlen i strøgområdet.

Der kan f.eks. arbejdes på at skabe udvidelsesmulighed for SuperBrugsen, og der skal være mulighed for sammenlægning af butikslokaler i bymidten, så der kan skabes butikslokaler på op til 500 m² eller mere, hvor det kan forenes med husenes bevaringsværdier.

Udnyttelsen af Herregårdscenterområdet til større udvalgsvarebutikker giver mulighed for i det hele taget at lokalisere større udvalgsvarebutikker i Faaborg og stadigvæk forholdsvis bynært, så byens detailhandel samles på et mindre område i bymidten, og der skabes størst mulig synergi mellem de enkelte butikker.

Bymidtens detailhandel skal herudover styrkes ved

  • at der udbydes attraktive boligområder både i bymidteområdet og i kanten af Faaborg, som over en periode vil styrke befolknings- og kundeunderlaget.
  • at der satses kraftigt på styrkelse af turismen i Faaborg - også her med udviklingsmuligheder i både bymidten og i nye områder til ferie- og fritidsbebyggelse i kanten af byen.
  • at øge antallet af parkeringspladser og optimere udnyttelsen af de eksisterende parkeringspladser i bymidteområdet.

Butikker med pladskrævende varer i Faaborg

Butikker med pladskrævende varer kan etableres i erhvervsområdet nord for Johan Rantzaus Vej. Kommunalbestyrelsen vil fremme en udvikling, hvor Herregårdscenterområdet udvikles som et center for større udvalgsvarebutikker - herunder nye møbelbutikker (særlige regler i Planloven), der ikke kan indpasses i den centrale del af bymidten, kan etableres i området ved Herregårdscentret.