Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Detailhandel i Ringe

Detailhandel i Ringe

I Ringe er det Kommunalbestyrelsens strategi, at fastholde de senere års positive udvikling i detailhandlen. Detailhandelsanalysen viste, at detailhandlen i Ringe går frem på trods af, at byer af Ringes størrelse generelt har det svært, og dette på trods af Ringes nærhed til Odense og Svendborg.

For at fastholde den positive udvikling i detailhandlen i Ringe vil Kommunalbestyrelsen arbejde for at:

  • fastholde strøgområdets koncentrerede handelsmiljø og derfor udpeges en række konkrete placeringsmuligheder for nye, større og velbeliggende butikker.
  • at placere nye dagligvarebutikker i tæt tilknytning til strøgområdet for derved at trække kunder ind til de øvrige butikker.
  • at give gode muligheder uden for strøgområdet for større butikker og andre former for butikskoncepter, som vil supplere handelslivet i strøgområdet og skabe en stærk helhed.

Baggrunden for Ringes succes som handelsby er det koncentrerede handelsmiljø i bymidten. Den tætte struktur giver synergi mellem butikkerne - som i et storcenter - og kunderne har fordel af, at det er let at overskue udbud, pris, kvalitet mv. i flere forskellige konkurrerende butikker. SuperBrugsen og bymidtens andre dagligvarebutikker har stor betydning for det samlede indkøbsmiljø. De mange kunder, der hver dag kommer i dagligvarebutikkerne, har let adgang til udvalgsvarebutikkerne i strøggaderne. Herudover trækker biblioteket folk til bymidten og bymidtens trafikstruktur er logisk, og de større parkeringsområder er strategisk velbeliggende. Det spiller også positivt ind, at Ringe bymidte har et flot og velfungerende bymiljø, og det overordnede vejnet leder mange forbi bymidten på vej til og fra arbejde, fritidsaktiviteter mv.

Ringes styrke er herudover den gode beliggenhed ved motorvejen og beliggenheden midt i et større opland, men den gode beliggenhed er også en udfordring med nærheden til Odense og Svendborg. Endelig er det også Ringes fordel, at byen og byerne i oplandet har udsigt til betydelig vækst frem over.

Bymidtafgrænsning samt områder til butikker med særligt pladskrævendevare i Ringe fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).

Strategi for detailhandlen i Ringe

Kommunalbestyrelsens strategi er, at skabe mulighed for at Ringes detailhandel kan udvikle sig i takt med den forventede vækst i indbyggertallet i Ringe by og oplandet, og Ringe skal udnytte sin gode beliggenhed og muligheden for at være oplandsby på Midtfyn.

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at Ringe vil fortsætte sin udvikling som handelsby, og at rammen for nybyggeri vil blive udnyttet til at styrke Ringe med attraktive kædebutikker og selvstændige butikker. Som eksempler på udvalgsvarekæder, der ikke findes i Ringe i dag, kan nævnes Telekæden, Flügger, PhotoCare, Skoringen, Sportsmaster og Din Tøjmand. Med sin fortsatte befolkningsudvikling, den gode beliggenhed ved motorvejen og et stort lokalt opland midt på Fyn er Ringe attraktiv for især møbelbutikker. Andre forretninger med tilsvarende store varegrupper som køkken og bad, tæpper, biler, camping mv. kunne også finde Ringe attraktiv.

Der er vurderet et behov for udvidelse af detailhandlen (ekskl. butikker med pladskrævende varer) i Ringe på 8.000 m² til både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Hertil kommer et beregnet behov for udvikling inden for butikker med pladskrævende varer på ca. 7.500 m². Af historiske årsager ligger der også butikker med pladskrævende varer i bymidten og det vurderes, at de pladskrævende butikker supplerer og styrker handlen i bymidten.

Kommunalbestyrelsen har valgt at fastsætte en samlet ramme for detailhandelsudviklingen i det afgrænsede bymidteområde i Ringe på i alt 8.000 m² til alle former for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Herudover fastsættes en ramme på 7.500 m² til butikker med pladskrævende varer, som kan udnyttes i 3 områder - området ved Bygmestervej, hvor der er begrænset rummelighed, erhvervsområdet ved Stegshavevej og området ved Odensevej.

Kommunalbestyrelsen valgte i sidste kommuneplanrunde at udvide bymidteafgrænsningen med kolonihaveområdet ved Ørbækvej for at binde bymidten sammen. Det er fortsat hensigten, at bymidteområdet langs Odensevej, på kolonihavegrunden og Jernstøberigrunden, ikke skal udvikles med detailhandel, der konkurrerer med strøgområdet. Området er derimod meget velegnet til større butikker, og kan, som de fremgår af kommuneplanen, anvendes til større udvalgsvarebutikker.

Kommunalbestyrelsen har valgt at udvide bymidteafgrænsningen med et mindre areal ved Ringe Sygehus. Arealet indgår i Masterplanen for Ringe, som en mulighed hvor der kan etableres dagligvarebutik i bymidten. Se  Redegørelse for udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe.pdf (39.2 KB).

Dagligvarestrukturen i Ringe

Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at der er en god lokal forsyning med dagligvarebutikker i kraft af butikkerne langs Odensevej og ved Bygmestervej, og at det, Ringes størrelse taget i betragtning, er let at komme til bymidten fra alle dele af byen for at handle dagligvarer. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen ikke, at der skal ske yderligere spredning af dagligvarebutikkerne.

Bymidten i Ringe

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at udviklingen inden for bymidteafgrænsningen først og fremmest skal ske i strøgområdet, der omfatter Centrumpladsen, Algade, Jernbanegade, Østergade, Stationsvej, Vestergade og Ørbækvej vest for jernbanen. Bymidten udvides med et mindre område ved Sygehus Fyn, Ringe. Området indgår i den statistiske bymidteafgrænsning.  Visionen for strøgområdet er overordnet set, at kunderne oplever en sammenhæng, hvor flotte og attraktive butikker ligger tæt sammen og gør en indkøbstur i Ringe til en god oplevelse. Visionen er, at de vigtigste handelsgader - Algade, Jernbanegade og Stationsvej - skaber en sammenhængende ring af attraktive butikker og andre bytilbud, og at der herudover udvikles en øst-vestgående fodgængerforbindelse. Udviklingen i området kan ske gennem omdannelse af eksisterende bebyggelse. Butikker, som ikke umiddelbart kan indpasses i den almindelige bebyggelsesstruktur i området, men som er en nødvendig del af at kunne udvikle detailhandlen i Ringe i takt med byens udvikling. Masterplanen for Ringe peger på en række konkrete muligheder for større nye butikker. Eventuelle ændringer, ombygninger, nedrivninger etc. forudsætter grundejernes accept og myndighedernes godkendelse.

Mulighederne er:

  1. Arealerne mellem Super Brugsen og Algade-bebyggelsen.
  2. Arealet ved tankstationen i den nordlige del af Algade.
  3. Arealet mellem Jernbanegade og p-pladsen ved Villavej.
  4. Posthuset og rutebilstationen på Stationsvej.
  5. Bygningen ud mod Stationsvej ved Ørbækvej-krydset.
  6. Arealet ved den nedlagte benzinstation syd for sygehuset.
  7. Arealet ved den ”gamle renserigrund” ved Jernbanegade umiddelbart øst for jernbanesporet.

Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at bymidteområdet langs Odensevej og bymidteområdet ved Bygmestervej ikke udvikles med detailhandel, der konkurrerer med strøgområdet. I bymidteområdet langs Odensevej kan der derfor ikke etableres nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Udviklingen i bymidteområdet ved Bygmestervej målrettes til større udvalgsvarebutikker på mere end 500 m² og eventuelt til butikker med pladskrævende varer. Der kan derfor ikke etableres nye dagligvarebutikker i den del af bymidten. Der er dog mulighed for, at eksisterende dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker i områderne ved Odensevej og Bygmestervej kan udvides.

Støberigrunden i Ringe

Bymidteafgrænsningen omfatter også Støberigrunden, som ligger i tæt tilknytning til strøgområdet men adskilt af jernbanen. Hvis arealet øst for banen udbygges med strøgorienterede butikker, er det vurderingen, at der vil være et ekstraordinært behov for at skabe gode passager på tværs af banen, så man ikke risikerer at få skabt to på en gang konkurrerende og svagere bymidter i stedet for én stærk bymidte. Samtidig er området øst for banen en oplagt og nærliggende mulighed for at styrke Ringes detailhandelsmæssige styrke med butikstyper og koncepter, der supplerer bymidtens butiksudbud. Hvad dette konkret skal bestå i, ligger ikke fast, men området skal, hvis der er interesse for det, udvikles i processen med udviklingen af Støberigrunden mv. Uanset hvilke butikker eller koncepter, der kunne komme på tale, skal der arbejdes på at skabe bedst mulig sammenhæng med strøgområdet vest for banen og gode muligheder for fodgængertrafik på tværs af banen.

I lighed med områderne ved Odensevej og Bygmestervej kan der allerede nu peges på, at større udvalgsvarebutikker på mere end 500 m2, herunder møbelbutikker, vil være butikstyper, som ikke vil konkurrere direkte med strøgområdet.

Kolonihavegrunden i Ringe

Kolonihaveområdet er en del af bymidten. Udvikling i området giver mulighed for, at opfylde kommunalbestyrelsens mål om at fastholde strøgområdets koncentrerede butiksliv, samtidig med at Ringe styrkes med større udvalgsvarebutikker, som ikke kan etableres i det tæt bebyggede strøgområde med små grunde og mindre bygningsenheder.

Kolonihaveområdet er meget velegnet til større udvalgsvarebutikker ved indfaldsvejen til strøgområdet.

Det ligger trafikalt godt for kunder, der kommer i bil og med bus, og der er kun ca. 200-250 m. til stationen og strøgområdet. Kolonihaveområdet kan anvendes til store udvalgsvarebutikker på mere end 600 m².

Butikker med pladskrævende varer i Ringe

Uden for det afgrænsede bymidteområde er der udlagt arealer til butikker med pladskrævende varer ved Bygmestervej, Stegshavevej og Odensevej. Området ved Bygmestervej har begrænset rummelighed, mens der er større rummelighed i industriområdet omkring Stegshavevej, samt ved Odensevej, hvor der er lokalplanlagt etableringsmuligheder for butikker med pladskrævende varer.