Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Faaborg-Midtfyns rolle

Faaborg-Midtfyn i international, national og regional sammenhæng

Regional placeringEU, Danmark, Region Syddanmark og Fyn er udfordret

Finanskrisen påvirker især den vestlige del af verden, og herunder i særdeleshed EU-landene. Alle er udfordret, men krisen påvirker landende inden for EU forskelligt, afhængig af de enkelte landes konkurrenceevne, økonomiske robusthed, produktivitet m.v. Derfor skal og kan løsningerne ikke alene findes indenfor unionen, et land, en region, eller en by. Løsningerne har så og sige forskellig geografi alt efter problemets omfang og effekt. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke løse krisens påvirkning og effekt på Faaborg-Midtfyn Kommune alene, men kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at kommunen skal indgå i de nødvendige samarbejder og tage de nødvendige initiativer, eller påvirke de rette beslutningstagere, der kan fremme kommunens og Fyns udviklingsmuligheder bedst muligt.

Samarbejdet på Fyn skal styrkes

Faaborg-Midtfyn og Fyn er udfordret og det er kommunalbestyrelsens vurdering, at Fyns og kommunens udfordringer håndteres bedst i et fælles Fyns samarbejde herom.

Samarbejde på Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er i fuld gang med at udbygge samarbejder på Fyn, der har fokus på at skabe de bedste rammebetingelser for vækst og udvikling på Fyn. Senest har Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med 5 andre kommuner på Fyn etableret Udvikling Fyn, der er en fælles erhvervsudvikling- og turismeudviklingsorganisation, som skal sikre, at Fyn igen bliver en betydelig vækstregion i Danmark, der understøtter udviklingen af nye virksomheder og arbejdspladser på Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune er opmærksom på betydningen af Odense som områdets storby og vigtigheden af, at Odense kan trække vækst til området og sprede væksten til de omkringliggende kommuner. Samtidig er Odense også afhængig af, at nabokommunerne udvikler sig som attraktive erhvervs, turisme og bosætningskommuner. Derfor ser Faaborg-Midtfyn Kommune det som en vigtig opgave, at der til stadighed er en god dialog mellem kommunerne på Fyn om fælles interesser, roller og samspil.  Kommunalbestyrelsen indgår derfor også sammen med de øvrige fynske kommuner, miljøministeriet og regionen i det fælles Fynske samarbejdsprojekt ”Fynsprojektet”.  Et projekt, der skal udmønte sig i en fælles vision for udviklingen på Fyn, og en fælles strategi, som peger på, hvilke nøglefunktioner, infrastrukturanlæg, mv. som Fyn skal have for at blive en attraktiv vækstregion. Funktioner og anlæg som Fyn får et fælles politisk ansvar for at realisere. Faaborg-Midtfyn Kommune støtter fortsat visionen om, at Fyn skal integrere vækstområderne i Hovedstadsregionen og Østjylland til et sammenhængende nationalt vækstområde med Fyn som bindeled. Kommunalbestyrelsen arbejder derfor også på at styrke samarbejdet med den jyske del af regionen og med Region Syddanmark om udviklingstiltag.

Samarbejde om større projekter og planer

Kommunalbestyrelsen ser det som en vigtig udfordring at knytte hele kommunen mere effektivt op på Odense og den overordnede infrastruktur – motorvejene, den nye letbane i Odense, og Odense banegård. Især skal der fokus på at forbedre tilgængeligheden fra Faaborgområdet til Odense og motorvejene.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder sammen med Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om at få en fast forbindelsen over Bøjden til Als. En forbedret forbindelse kan aflaste Vestfyn og Trekantområdet, og den vil knytte Fyn meget bedre sammen med Als, Sønderjylland og Tyskland med store regionale og lokale fordele for f.eks. SDU, Danfoss, erhverv og turisme bredt set og  bosætning.

Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på at bevare og udvikle Faaborg Havn som trafikhavn. Der er forbindelser til Ærø, som kunne styrkes, og det vil være en stor gevinst for Faaborg, Sydfyn og Fyn i det hele taget, hvis der igen kunne etableres færgeforbindelse til Tyskland. Der har tidligere været færgeforbindelse til Gelting. Der er herudover behov for samarbejde om beskyttelse og benyttelse af større naturområder, landskaber, vandområder mv. som typisk går på tværs af flere kommuner.

Den regionale udviklingsplanRegional udviklingsplan

Visionen for Region Syddanmarks regionale udviklingsplan er ”Det gode liv” og hvordan det gode liv kan være driver i regionens vækst. Det gode liv kan ifølge regionen kun udvikles, hvis beslutninger der påvirker det gode liv træffes på et aktuelt og fælles vidensgrundlag. Regionen vil derfor som en del af deres indsats for at fremme det gode liv, løbende tilvejebringe aktuel og nyttig fælles viden til regionens myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, som de kan anvende som et vidensgrundlag at træffe beslutninger ud fra. Kommunen anvender i vidt omfang regionens kontur- og byanalyser i forbindelse med kommunens løbende arbejde med udviklingsstrategien, og i forbindelse med udarbejdelsen af øvrige strategier inden for andre områder. Regionens analyser er derfor et nyttigt vidensgrundlag for kommunen.

Den regionale udviklingsplan sætter fokus på infrastruktur og mobilitet. Her fremgår det, at mobiliteten i regionen dels er truet og dels er presset. Truet – fordi regionen som nationalt knudepunkt trues af Femernforbindelsen og en evt. Kattegatforbindelse. Presset på grund af trængselsproblemer, og på grund af begrænsede muligheder for mobilitet, eksempelvis i tyndt befolkede områder. Regionen peger på 3 syddanske prioriteringer af infrastrukturanlæg, som er: 1. en parallelforbindelse ved Lillebælt, 2. en midtjysk motorvej til grænsen, 3. en styrkelse af timemodellen med et stop i Trekantsområdet og videre mod vest , nord og syd til Hamborg og det europæiske højhastighedsnet. Analysen er kommunen enig i, og ser gerne at regionen i højere grad bidrager til ny viden om infrastruktur og mobilitet, der kan bidrage til at region og kommuner i fællesskab beslutter, prioriterer og fremmer etableringen af tidssvarende og fremtidssikre transportanlæg af regional og subregional betydning, og som fremmer hele regionens vækst og udviklingsmuligheder. Prioriteringerne er kommunen enig i, så også gerne at et 3 spor på motorvejen syd for Odense og på Vestfyn blev prioriteret, da der er store trængselsproblemer på disse strækninger. Faaborg-Midtfyn Kommune vil samtidig lægge vægt på, at samarbejdet med regionen og Sønderborg Kommunen om en forbedring Bøjden – Fynshav forbindelsen fortsætter og intensiveres.

Den regionale udviklingsplans fokus på klima er helt i tråd med kommunens ønske om en øget kommunal, indsats på området. Kommunalbestyrelsen vil endvidere gerne anerkende regionen for at den vil tage initiativ til udvikling af ny viden og nye værktøjer til kommunernes planlægningsarbejde inden for klima og energiområdet.

Regionens område indsats på Fyn, beskriver 2 initiativer, dels konturanalyserne, og dels dannelsen af et vidensgrundlag om vidensvirksomheder på Fyn, og om hvad der skal til for at tiltrække nye til Fyn. Analyserne er i høj grad relevante for Fyn.

Vækstforums erhvervsudviklingsplan har 3 hovedindsatsområder, Sundhed og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, og oplevelseserhverv – med særligt fokus på turisme og design. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne tilkendegive sin opbakning til de 3 satsningsområder, da det er områder, som kommunalbestyrelsen selv lægger vægt på, at kommunen udvikler særlige kompetencer og virksomheder inden for.

Landsplanredegørelse 2013

Miljøminister Ida Auken har igangsat arbejdet med en landsplanredegørelse, og har i den forbindelse meldt følgende temaer ud:

  1. Udvikling i hele landet
  2. Klimatilpasning og grøn energi
  3. Bæredygtige byer
  4. Landdistrikter
  5. Det åbne land
  6. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.

Forslaget til landsplanredegørelse er ikke offentliggjort ved kommuneplanens endelige vedtagelse, og har derfor naturligt nok ikke haft indflydelse på kommuneplanens indhold. Overskrifterne ligger imidlertid fint i forlængelse af kommunens egne fokusområder.