Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg
Redegørelse
Retningslinjer
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Placering af ferie- og fritidsanlæg Redegørelse

Redegørelse


Sommerhusområder

Sommerhusturismen udgør en vigtig del af turismen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som er den femte største sommerhuskommune på Fyn målt efter antal huse.

Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at turismen, herunder også sommerhusturismen, har en særlig erhvervsøkonomisk betydning for den sydlige del af kommunen, hvorfor alle muligheder for at opretholde og styrke turismen i området skal udnyttes. Det er derfor også væsentligt for udviklingen i den sydlige del af kommunen, at de eksisterende og nye sommerhusområder fastholdes til ferieformål.

Siden ferie- og fritidscirkulæret i 1981 har der ikke kunnet udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Sommerhusforbudet er siden indarbejdet i Planloven, men Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udlagt 2 nye sommerhusområder i forbindelse med, at staten ekstraordinært via et landsplandirektiv gav kystkommuner, der opfyldte en række kriterier, mulighed for en samlet udvidelse på op til 8.000 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er en rummelighed i de nye sommerhusområder i Faaborg-Midtfyn Kommune på op til 135 nye sommerhuse. De tidligere udlagte sommerhusområder er tilnærmelsesvis fuldt udbyggede.

Campingpladser og hytteområder

Ligesom for de øvrige overnatningsformer ønsker Kommunalbestyrelsen, at campingpladserne støtter udviklingen af turismen i den sydlige del af kommunen, og skaber basis for udvikling af turismetilbudene i Faaborg By. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme mulighederne for primært at udvide kapaciteten af eksisterende campingpladser til en størrelse, der kan danne basis for udvikling af aktiviteter og faciliteter, og sekundært at planlægge for etablering af nye campingpladser. Der lægges vægt på, at der er muligheder for at etablere nye campingpladser på øerne, hvis de ikke allerede har en campingplads. Der er ikke tale om pladser med samme faciliteter og serviceniveau som på egentlige campingpladser.

Det er Kommunalbestyrelsens opfattelse, at der i forbindelse med nye koncepter for campingpladser kan være risiko for en uheldig påvirkning af det åbne land og ikke mindst af kystområderne. Derfor skal udvidelse af eksisterende pladser og etablering af nye ske på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte projekter og en supplerende planlægning for det konkrete anlæg.

Arealer til etablering og udvidelse af campingpladser er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål, men det er  kommunalbestyrelsens holdning, at arealerne ikke kan konverteres til andre formål, da det er meget vanskeligt at få udlagt nye arealer til campingpladser langs med kysterne, og for fortsat at sikre, at alle borgere har adgang til attraktive opholdssteder ved kysterne.

Hytter til erhvervsmæssig udlejning skal i udgangspunktet placeres på campingpladser. Efter campingreglementet kan der på campingpladser gives tilladelse til opstilling af hytter svarende til indtil 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maks. 60 hytter. I henhold til det tidligere campingreglement har det tidligere Fyns Amt på en række campingpladser, primært på øerne, givet tilladelse til hytter på indtil 30 % af enhederne. Denne mulighed er ikke optaget i det nye campingreglement. For campingpladser der har udnyttet muligheden, kan hytter fortsat udgøre 30% af campingenhederne.

Feriecentre, kursuscentre, vendrerhjem, hoteller, kroer, bed & breakfast

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at styrke og opgradere overnatningsmulighederne inden for feriecentre, kursuscentre, vandrerhjem, hoteller, kroer og Bed & Breakfast med vægt på både at øge overnatningskapaciteten og styrke kvaliteten og bæredygtigheden i overnatningsstederne.

Der lægges vægt på, at feriecentre, kursuscentre, vandrehjem og større hoteller placeres i eller i tilknytning til Faaborg eller Ringe, og at mindre hoteller, kroer og bed & breakfast kan indpasses i de mindre byer og landsbyer, hvor det også er positivt, at der etableres bed & breakfast på landbrugsejendomme. På herregårde og i nedlagte landbrug kan bondegårdsferie og mindre herregårdshoteller medvirke til at styrke turismen og samtidig skabe økonomi i at bevare væsentlige kulturhistoriske værdier. Som mindre anlæg, der kan indrettes i nedlagte landbrugsbygninger, regnes enheder med maksimalt 10 lejligheder eller værelser. Større enheder kan kun etableres på baggrund af en konkret udpegning af området i kommuneplanen.
Tilladelser til udvidelser, ændret benyttelse af bestående adgange til offentlig vej, skal indhentes hos vejbestyrelsen i henhold til vejloven.

Kommunalbestyrelsen ser det som helt centralt, at opgraderingen og udvidelsen af overnatningssektoren i og omkring Faaborg går hånd i hånd med kommunens store satsning på at styrke Faaborgs attraktionsværdi med en række initiativer som fx badestrand, søsportscenter, kulturhus og haludbygning. Det er også vigtigt at give Ringe mulighed for at udnytte byens gode strategiske beliggenhed ved motorvejen ved at give mulighed for placering af konferencehoteller og lignende. Ringe har allerede et vandrehjem, og der er i Masterplan Ringe 2011  masterplan_ringe.pdf (11.3 MB) beskrevet tre muligheder for placering af hoteller.

Lystbådehavne og bådehavne

 

Lystbådehavne omfatter egentlige havneanlæg for lystbåde samt hertil knyttede faciliteter, som f.eks. landarealer til parkering og vinteroplægning samt skibshandel, toilet og badefaciliteter, telefon mv. Bådehavne har mange træk til fælles med lystbådehavne, men er typisk mindre og ikke så rigt udstyret med faciliteter. Bådehavne omfatter også i den nederste ende jollehavne, der ikke huser kølbåde, men alene de små joller, som ellers typisk trækkes op på den åbne kyst efter endt brug.

Faaborg-Midtfyn Kommune har naturlige forudsætninger for sejlerturisme i topklasse. Kommunalbestyrelsen vil satse kraftigt på, at kysten og øerne udvikler sejlerturismen kombineret med forbedrede sejlsportsmuligheder for borgerne.

Kommunalbestyrelsen vil som led i udviklingen af turisme og oplevelsesøkonomi i Faaborg satse på og give mulighed for, at lystbådehavnen udvides, at havnen udvides med en skudehavn, at arbejde for etablering af et søsportscenter, at der kan etableres et feriecenter med sejleraktiviteter ved bunden af Faaborg Fjord, og at havne- og bymidtemiljøet generelt opgraderes til fordel for sejlerne.

Kommunalbestyrelsen vil herudover fastholde muligheder for at udvide og forbedre havnen på Bjørnø til fordel for turister og fastboende samt muligheder for udvidelser af lystbådehavnene ved Faldsled, Fjællebroen og Avernakø. Lyø lystbådehavn er lokalplanlagt, men udvidelsen er ikke gennemført endnu. Der er herudover mulighed for mindre campingpladser på Bjørnø og Avernakø, som kan spille positivt sammen med eventuelt forbedrede lystbådehavne. På Lyø er der planlagt for en campingplads i tilknytning til byen.

Badestrande

Kommunens badestrande er en væsentlig attraktion såvel for kommunens borgere som turister. Kommunen har i kommuneplanen optaget de 13 bade strande hvor der føres tilsyn med badevandskvaliteten. De 12 er beliggende ved havet, men en enkelt er beliggende ved Tarup-Davinde.

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at etablering af nye bade- og bådebroer kun bør ske i forbindelse med arealer med offentlig adgang eller i forbindelse med fællesarealer til campingpladser, sommerhus- og boligområder. De åbne kyststrækninger søges friholdt for nye broer. I byområder bør der ikke gives tilladelse til nye bade- og bådebroer, hvis der i forvejen er broer, der kan benyttes

Større turistanlæg i øvrigt

Øvrige større turistanlæg omfatter større anlæg uden overnatningsmuligheder, men med en stor publikumstilstrømning og omfatter fx Egeskov Slot.

Golfbaner

Golfbaner er både et aktiv for borgernes fritidsaktiviteter, kommunens bosætningskvaliteter og turismen.

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune to fuldskala golfbaner med 18 huller ved Faaborg og Ringe.

Der er ikke udlagt yderligere golfbaner i kommuneplanen. Der kunne fx være muligheder for at kombinere golf med boliger tæt ved golfbaner eller baner målrettet mod egentlig golfferie.

Kolonihaver

Kolonihaveloven fra 2001 har til formål at sikre, at kolonihaver skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Der vurderes, at behovet væsentligt er koncentreret i hovedbyerne Faaborg og Ringe, hvor der er tættere bebyggelser uden egne haver. I den øvrige del af kommunen vurderes efterspørgslen efter kolonihaver at være minimal, idet de fleste boliger har adgang til havearealer.

Kolonihaveområderne er opdelt i varige og ikke varige kolonihaveområder.

Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og denne må kun meddeles, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andet steds i kommunen, og der tilvejebringes et erstatningsareal. Ikke varige kolonihaver vil kunne nedlægges uden erstatningsareal.

Der er følgende varige områder:

Derudover er der en række ikke varige kolonihaveområder, det er eksempelvis:

Øvrige rekreative anlæg

En række friluftsaktiviteter fx skydebaner og motorbaner i det åbne land forudsætter i forskelligt omfang etablering af anlæg, der kræver en landzonetilladelse samt eventuelt en landzonelokalplan som forudsætning for landzonetilladelsen eller en yderligere miljøredegørelse.

Retningslinjerne for Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle landzoneadministration fremgår af kommuneplanens afsnit om Planlægning, byggeri og anlæg i landzone og udgør for en lang række anlægs vedkommende et tilstrækkeligt kommuneplanmæssigt grundlag for behandlingen af ønsker om placering af anlæg i landzonen.

Retningslinjerne for landzoneadministration indebærer i hovedtræk, at nye anlæg - afhængigt af anlæggets karakter
og omfang - normalt ikke kan placeres inden for følgende områdetyper:

 • Beskyttede naturtyper, jf. Naturbeskyttelseslovens §3
 • Særlige kulturhistoriske, landskabelige eller geologiske beskyttelsesområder
 • Fredede områder
 • Byggelinjesikrede fremtidige veje
 • Potentielle vådområder
 • 300 m zoner om vandværksboringer
 • Områder med landskabelige beskyttelsesinteresser

Retningslinjerne indebærer endvidere, at meddelelse af landzonetilladelse kan være særligt problematisk inden for følgende områdetyper - igen afhængigt af anlæggets
karakter og omfang:

 • Planlagte fremtidige veje
 • Kystnærhedszonen
 • Bevaringsværdige hovedgårds- og landsbyejerlav
 • Områder med landskabelige beskyttelsesinteresser
 • De særlige biologiske interesseområder

Områdetyperne kan bruges som ledetråde, når man som bruger overvejer placeringsmuligheder for anlæg, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der også uden for de nævnte områdetyper kan være forhold, der kan føre til afslag, herunder fx Naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer.

Særligt rekreative områder

Tarup-Davinde-området

Tarup-Davinde-området, som ligger både i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Odense Kommune (KORTBILAG). Der er oprettet et interessentselskab Tarup-Davinde I/S med henblik på etablering og drift af et rekreativt naturområde i det store Tarup-Davinde grusgravsområde, i takt med at det graves færdigt.

I samarbejde med Odense Kommune er der lavet Struktur og Helhedsplan 2050 for området, der danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle hele området til en regional natur- og friluftsområde. Helhedsplanen giver en overordnet ramme for udviklingen ved at pege på hvilke funktioner og aktiviteter, der kan placeres hvor i område. Den kan være med til at kvalificere de krav, der stilles i fremtidig gravetilladelse, og kommunernes arbejde med kommune- og lokalplanlægning.

Planen indeholder forslag til centralt mødested samt hovedstiforbindelse, der skal sikre adgang igennem området og til Odense samt stiadgang fra de omkringliggende mindre byer. Det drejer sig konkret om Årslev, Sdr. Nærå, Rolfsted og Kappendrup.

 
Faaborg-Ringe-banen

Den nedlagte jernbanestrækning Faaborg-Ringe er planlagt anvendt som rekreativ rute for offentligheden. Banestrækningen kan anvendes til veterantogskørsel og som sti.

Generelle forhold

Det er Kommunalbestyrelsens holdning, at der generelt skal stilles krav til en tilfredsstillende spildevandsrensning i forbindelse med etablering og udbygning af anlæg til ferie- og fritidsformål.

På de små øer vil det endvidere være en forudsætning for etablering og udbygning af anlæg, at der er eller tilvejebringes ordnede affaldshåndterings- og vandforsyningsforhold.