Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg
Redegørelse
Retningslinjer
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Placering af ferie- og fritidsanlæg Retningslinjer

Retningslinjer


8.3.1 Retningslinjer for sommerhuse

Der fastlægges følgende retningslinjer for udlæg af arealer til sommerhusbebyggelse uden for kystnærhedszonen:

 1. Planlægning for nye sommerhusområder må ikke stride mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000)
 2. Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene må maksimalt rumme 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1.500 m2
 3. Udlæg af arealer til sommerhusformål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser

Retningslinjerne gælder alene for udlæg af nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen. Nye arealudlæg til sommerhuse i kystnærhedszonen kan ikke ske jf. planloven. Eksisterende muligheder for arealudlæg til sommerhuse i kystnærhedszonen jf. miljøministerens landsplandirektiv kan dog fortsat udnyttes.

8.3.2 Retningslinjer for campingpladser og hytteområder

Campingpladser fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_5.pdf (1.8 MB). Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, samt for hytteområder:

Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr. Det vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

Med mindre andet udtrykkeligt er anført neden for forudsætter etablering af andre faciliteter og anlæg, at der tilvejebringes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag

 1. Arealer, der er udlagt til campingplads, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse
 2. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i eller i umiddelbar tilknytning til Ringe og de større og mindre lokalbyer uden for kystnærhedszonen og i overensstemmelse med retningslinjerne for byvækst jf. afsnit om Byernes og landisstrikternes samspil og roller samt Byvækst og byomdannelse.
 3. Uden for kystnærhedszonen kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000 områder). Udvidelser kan ske på baggrund af landzonelokalplaner
 4. Der kan på baggrund af en landzonelokalplan på Bjørnø og Avernakø etableres mindre campingpladser (max. 50 enheder), som ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og landværts strandbeskyttelseslinjen. Nationale interesser skal respekteres ved planlægning for og etablering af campingpladserne.
 5. I forbindelse med detailplanlægning for ovennævnte lokaliseringsmuligheder skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres
 6. Der udlægges herudover følgende nye arealer til campingpladser:
       - Udvidelsesmulighed for Svanninge Søgård Camping med ca. 80 enheder
       - Mulighed for etablering af ny campingplads ved Egeskov på ca. 300 enheder
 7. Mulighed for etablering af ny campingplads i Tarup-Davinde-området på minimum 100 enheder
 8. Udlæg af arealer til campingpladsformål, som fremgår af vedtagne kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres. Det gælder Signebjerg camping og Nab camping, som har kommuneplanlagte udvidelsesmuligheder som fremgår af kommuneplanens rammekort og Bøjden Camping som i en gældende lokalplan har en lille udvidelsesmulighed
 9. Campingpladsen i Bøjden gives udvidelsesmuligheder. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn.
 10. Mulighed for at etablere en mindre campingplads ved Rudmevej på maksimum 100 enheder

Primitive lejr- eller teltpladser er ikke omfattet af retningslinjerne. Primitive lejr- eller teltpladser er ikke direkte tilgængelige for biltrafik, de er uden bemanding og de tilknyttede faciliteter begrænser sig til maksimalt at omfatte drikkevandsforsyning og toilet. De primitive lejr- eller teltpladser er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres planmæssigt kun af retningslinjerne for anlæg i det åbne land.

8.3.3 Retningslinjer for feriecentre, kursuscentre, vandrerhjem, hoteller, kroer og bed & breakfast

Feriecentre fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_5.pdf (1.8 MB). De følgende retningslinjer gælder for forøgelse af overnatningskapaciteten i forbindelse med feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, bed & breakfast o.l.:

 1. I kystnærhedszonen kan der i eller i umiddelbar tilknytning til Faaborg, der er regionalt turistcenter, udlægges arealer til ferieanlæg med overnatningsmuligheder i overensstemmelse med retningslinierne for byvækst.
 2. I kystnærhedszonen kan arealer, der er udlagt til feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, bed & breakfast o.l., normalt ikke konverteres til anden anvendelse.
 3. Uden for kystnærhedszonen kan der planlægges for nye ferieanlæg med overnatningsmuligheder samt udvidelse af eksisterende anlæg i eller i umiddelbar tilknytning til hovedbyer, større lokalbyer og mindre lokalbyer i overensstemmelse med retningslinjerne for byvækst jf. afsnit om Byernes og landisstrikternes samspil og roller samt Byvækst og byomdannelse.
 4. Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer med overnatning kan finde sted såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000). Anlæggene kan udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg. Udvidelserne kan uden for hovedbyerne og de større og mindre lokalbyer realiseres på baggrund af landzonelokalplaner.
 5. Der kan i eksisterende overflødiggjorte bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder eller værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10 lejligheder eller værelser pr. ejendom, og det er normalt en forudsætning, at ejeren fortsat har bolig på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til overnatningsannlæg forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes. Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone
 6. Følgende planlægningsmuligheder, som har indgået i Regionplan 2005-, kommuneplanrammer og eventuelt lokalplaner kan fortsat realiseres. Det drejer sig om:
       - Det tidligere Nakkebølle sanatorium, som er lokalplanlagt med mulighed for at indrette arealet til skole, feriecenter og kursuscenter.
       - Hotel Faaborg Fjord som er lokalplanlagt med mulighed for en væsentlig udvidelse af antal hotelværelser og opførelse af et bade land.
 7. Der udlægges herudover følgende nye arealer til større feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre o. lign.:
       - Areal til nyt feriecenter, feriehotel o.lign. i bunden af Faaborg Fjord, hvor der er mulighed for at etablere et bynært feriecenter, der kan trække på Faaborgs faciliteter samtidig med at området ligger landskabeligt attraktivt og har mulighed for at udvikle aktiviteter knyttet til vandet.
       - Areal i tilknytning til Hotel Faaborg Fjord. Arealet kan udnyttes til udvidelse af hotellet eller til etablering af et nyt feriecenter, feriehotel o.lign.
      - Ved Hotel Mosegården kan der på baggrund af en nærmere planlægning ske en udvidelse i østlig retning fra de nuværende hotelbygninger med værelser, konferencefaciliteter og anden form for fællesfaciliteter (Wellness, fitness m.m.)

8.3.4 Retningslinjer for større turistanlæg

Der fastlægges følgende retningslinjer for større turistanlæg uden overnatningsmuligheder:

 1. I kystnærhedszonen kan der i overensstemmelse med retningslinjerne for byvækst planlægges for nye "Sommerlande", "Vand-/Badelande", "Aktivitetslande", oplevelsescentre, forlystelsesparker, "Legelande" og lignende anlæg med en stor publikumstilstrømning i eller i umiddelbar tilknytning til Faaborg som turistcenter
 2. Uden for den kystnære zone kan der planlægges for større turistanlæg efter retningslinjerne for byvækst jf. afsnit om Byernes og landisstrikternes samspil og roller samt Byvækst og byomdannelse.
 3. Udvidelse af eksisterende anlæg kan finde sted, såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000)

8.3.5 Retningslinjer for lystbådehavne og bådehavne

Lystbådehavne fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_5.pdf (1.8 MB). Retningslinjerne omfatter lystbådehavne og bådehavne, herunder jollehavne, men ikke almindelige broanlæg.

Etablering af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende kan med følgende undtagelser kun ske i eller i tilknytning til Faaborg By:

 1. Udvidelse og forbedring af færgehavnen på Bjørnø på baggrund af en konkret interesseafvejning, så der skabes rimelige havneforhold for fastboende og for besøgende lystsejlere. Udvidelsen og renoveringen skal ske inden for rammerne af ca. 50 bådpladser
 2. Udvidelse af lystbådehavnen på Avernakø
 3. Udvidelse af lystbådehavnen ved Faldsled
 4. Udvidelse af lystbådehavnen ved Fjællebroen

8.3.6 Retningslinjer for golfbaner

Golfbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_5.pdf (1.8 MB). Retningslinjerne gælder for udlæg af arealer til egentlige golfbaner. Minigolfbaner o.lign. i tilknytning til f.eks. campingpladser er ikke omfattet af retningslinierne for golfbaner.

 1. Der er udlagt areal til udvidelse af golfbanen i Ringe
 2. Ved etablering af nye golfbaner og ved udvidelse af bestående golfbaner bør anlægget tilrettelægges på en sådan måde, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres. Anlægget bør endvidere udformes sådan, at der skabes gode og forbedrede levesteder for vilde planter og dyr, og der skal sikres gode adgangsmuligheder for offentligheden
 3. Uden for kystnærhedszonen vil Faaborg-Midtfyn Kommune kun planlægge for nye baneanlæg, såfremt det ikke strider mod nationale og kommunale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000). Klubhus og andre for driften nødvendige faciliteter skal indrettes i eksisterende bygningsmasse. Nybyggeri til formålet kan dog finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse

8.3.7 Retningslinjer for særlige rekreative områder

Særlige rekreative områder fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_5.pdf (1.8 MB). Der fastlægges følgende retningslinjer for Tarup-Davinde-området:

 • Inden for Tarup-Davinde-området, er der mulighed for placering af rekreative anlæg efter endt grusindvinding.

Ved den fremtidige udnyttelse af og planlægning for området skal hensynet til natur og miljøinteresser prioriteres højt, herunder bør særligt naturmæssigt interessante områder friholdes for placering af rekreative anlæg.

Der fastlægges følgende retningslinjer for Faaborg-Ringe-banen:

 • Den nedlagte banestrækning skal være en sammenhængende, rekreativ rute med offentlig adgang. Banearealet kan anvendes til veterantogskørsel og som sti

8.3.8 Retningslinjer for generelle forhold

Retningslinjen gælder for alle anlæg til ferie- og fritidsformål.

 • Udnyttelse af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg til ferie og fritidsformål, herunder udnyttelse af eksisterende bygningsmasse, kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg, ved etablering af samletank med bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg, ved nedsivningsanlæg eller ved biologiske minirenseanlæg i respekt af den vedtagne målsætning. For anlæg på de små øer skal der som minimum ske en biologisk rensning af spildevandet. Der skal endvidere på øerne etableres ordnede affaldshåndterings- og vandforsyningsforhold for nye anlæg til ferie- og fritidsformål.

8.3.9 Retningslinje for kolonihaver

Nye kolonihaveområder skal placeres bynært.