Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
Kommunalbestyrelsens mål
Strategi
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Turisme Strategi

Strategi


Kommunalbestyrelsen er meget opmærksom på, at der både er behov for aktiv planlægning for udvikling af turismen og for aktivt at investere i en genopretning og udbygning
af natur, miljø og kulturressourcerne, så udviklingen på ferie- og fritidsområdet kan foregå på et bæredygtigt grundlag.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil bidrage til det allerede etablerede samarbejde med regionen og kommunerne på Fyn og Sydfyn om udviklingen af turisme i en større sammenhæng. Kommunen vil endvidere arbejde for at udvide dette samarbejde der, hvor dette måtte give mening.

Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vægt på, at det bredere samarbejde om produktudvikling fortsætter og kan pege på Havørredprojektet, cykelnetværk Fyn, Sport Event Fyn, Maritimt Center Sydfyn og Øhavet, naturturisme i Det sydfynske Øhav og ikke mindst Destination Fyn. som gode eksempler på samarbejdsprojekter.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil i forlængelse af den afsluttede forundersøgelse vedr etablering af en nationalpark i Det sydfynske Øhav sammen med Assens og Svendborg Kommuner arbejde for, at dele af øhavet udpeges til nationalpark. Dette vurderes at kunne styrke en udvikling af turismen i området.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil lægge vægt på, at nye anlæg for turismen som hovedregel placeres i tilknytning Faaborg by og udbygger og understøtter de faciliteter, der allerede findes og vil blive etableret i Faaborg by. Strategien er, at styrke Faaborg som knudepunkt for turismen på Sydfyn. Herudover vil Faaborg-Midtfyn Kommune prioritere muligheder for udvidelser af eksisterende og velfungerende anlæg højt for at sikre anlæggenes fortsatte levedygtighed.

I kystnærhedszonen skal nye større anlæg placeres i, eller i tilknytning til, Faaborg (turistcenter), hvor der i forvejen er mange turistfaciliteter. Der kan også indpasses mindre
turismeanlæg i mindre byer og landsbyer som fx Dyreborg, Faldsled, Bøjden, Lyø By, Avernakø By og Bjørnø By, hvor det er foreneligt med landskabs-, natur og kulturmiljøinteresser.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at Lyø, Avernakø og Bjørnø, skal have mulighed for at drage nytte af turismen. Der skal derfor være mulighed for at etablere faciliteter "i det små" på øerne, og der skal være planlægningsmuligheder for at skabe rimelige havneforhold for fastboende og besøgende lystsejlere og mulighed at etablere mindre campingpladser.
Uden for de kystnære områder skal eventuelle større ferie- og fritidsanlæg som hovedregel placeres i tilknytning til byer for at undgå et uhensigtsmæssigt pres på naturressourcerne i det åbne land.

For at skabe et samlet overblik over og en fælles retning for indsatsen på turismeområdet samt understrege turismens vigtighed som erhvervsområde, vil Faaborg-Midtfyn Kommune formulere en integreret strategi for erhverv- og turisme.