Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv Retningslinjer

Retningslinjer


Bevaringsværdige bygninger

6.3.1

Den bevaringsværdige bebyggelse omfatter fredede bygninger samt bygninger, der i Faaborg Kommuneatlas, 1992 er registreret som bygninger med bevaringsværdi 1-4. De udpegede bygninger kan ses på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel sikres en fortsat høj værdi, bl.a. gennem lokalplanlægning og administration af øvrig lovgivning.

Ombygning og tilbygning til bevaringsværdige bygninger skal udformes i respekt for bygningernes arkitektur og den helhed, som bygningerne indgår i.

Nybyggeri nær bevaringsværdige bygninger i by- og landzone skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i og bør gives et nutidigt udtryk med respekt for den lokale byggeskik

Arkæologiske beskyttelsesområder

6.3.2

I de særlige arkæologiske beskyttelsesområder, se kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_2.pdf (1.7 MB), kan der alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg såfremt:

  • der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og
  • såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes

Inden for de arkæologiske beskyttelsesområder kan tilladelse til vandindvinding, der medfører sænkning af vandstanden i søer, moser og kilder med særlige kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser, normalt ikke meddeles.

Kulturmiljøer

6.3.3 Særligt bevaringsværdige landsbyer og kystkulturer

Inden for de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer og kystkulturer, se kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_2.pdf (1.7 MB), må der alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes.

Såfremt der lokalplanlægges inden for områderne, skal lokalplanbestemmelserne sikre de konkrete bevaringsværdier, der ligger til grund for udpegningen.

6.3.4 Særligt bevaringsværdige landsby- og hovedgårdsejerlav

Inden for de særligt bevaringsværdige ejerlav, se kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_2.pdf (1.7 MB), skal hensynet til de kulturhistoriske bevaringsinteresser tillægges høj prioritet ved administration og planlægning mv. De udpegede ejerlav skal friholdes for anlæg, som kan medføre forringelse af bevaringsværdierne.

Kirkeomgivelser 

6.3.5 Kirkebeskyttelsesområder

Inden for kirkebeskyttelsesområder, se kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_2.pdf (1.7 MB), kan der kun etableres bebyggelse og anlæg m.v. såfremt dette ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt.