Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Geologi
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Landskaber Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinjerne

Generelt

Retningslinjerne indgår i grundlaget for administration af eksempelvis planlovens landzonebestemmelser, miljøgodkendelser til husdyrbrug og lokalplanlægning for f.eks. byområder. De indgår også som grundlag ved planlægning for nye byudviklingsområder, skovrejsning, vindmøller, råstofinteresser osv.

Ved varetagelse af de landskabelige hensyn efter retningslinjerne skal der tages udgangspunkt i beskrivelserne af de konkrete landskabskarakterer, vurderinger af sårbarhed mv. samt forslag til handlinger, der fremgår af de analyser og beskrivelser, der er lavet for de enkelte landskabskarakterområder og som kan ses på kommunens hjemmeside.

De enkelte landskabskarakterområder har hver deres særlige karakter, der skabes i et samspil mellem naturgrundlaget, arealanvendelse og de visuelle forhold. Faaborg-Midtfyn Kommune dækker helt eller delvis 24 landskabskarakterområder, der således er opdelt ud fra både geologiske, geografiske, rumlige og kulturhistoriske træk.

Landskab der skal beskyttes

Omfatter de karakterområder, områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder herunder kystforlandet. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder kan f.eks. være markante udsigter, særlige kulturhistoriske mønstre og strukturer, store sammenhængende naturområder eller tydelige geologiske formationer, som fortæller om landskabernes tilblivelse. Kystforlandet udgøres af det kystnære landskab, hvorfra der er visuel sammenhæng med den tilstødende vandflade.

I de landskabelige beskyttelsesområder skal der tilstræbes en udvikling, hvor de karaktergivende landskabselementer eller særlige visuelle oplevelsesmuligheder ikke forringes. Områderne er generelt særligt sårbare over for byudvikling, større tekniske anlæg, herunder vindmøller, master m.v., bebyggelse, infrastrukturanlæg, råstofindvinding samt i visse tilfælde tilplantning.

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at etablering af nye bade- og bådebroer kun bør ske i forbindelse med arealer med offentlig adgang eller i forbindelse med fællesarealer til campingpladser, sommerhus- og boligområder. De åbne kyststrækninger søges friholdt for nye broer. I byområder bør der ikke gives tilladelse til nye bade- og bådebroer, hvis der i forvejen er broer, der kan benyttes.

Landskab der skal vedligeholdes

Omfatter områder, hvor landskabskarakteren er karakteristisk, men hvor der ikke er særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Her bør de karaktergivende landskabselementer vedligeholdes i det omfang, det sikrer og varetager de landskabelige bevaringsværdier. Ændringer bør ske som led i vedligeholdelse af landskabskarakteren. Der må ikke planlægges eller gennemføres byggeri eller anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af jordbrug, med mindre det begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og ikke væsentligt forringer landskabets karakter.

Landskab der kan ændres

I områder, hvor landskabskarakteren er svag eller under hastig forandring pga. nye funktioner, råstofgravning mv., er der mulighed for at ændre og skabe en ny landskabskarakter, grobund for nye oplevelser, anvendelser eller lignende. Ændringerne bør foretages i harmoni med det omkringliggende landskab.

Udpegningsgrundlag

Udpegningerne og retningslinjer tager udgangspunkt i en landskabsanalyse, der er lavet efter "Landskabskaraktermetode". Metoden er nærmere beskrevet i Miljøministeriets publikation: ”Vejledning om landskabet i Kommuneplanlægningen”, der findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Analysen er suppleret med en særlig kortlægning af kystforlandet, der udgør den del af det kystnære landskab, hvor der er visuel sammenhæng med den tilstødende vandflade.