Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Miljøvurdering

Miljøvurdering

Kommuneplan 2013 er en lille kommuneplanrevision. Der jf. Udviklingsstrategi 2012 omfatter temaerne jordbrug, klima, trafik og kulturarv. Herudover omfatter planforslaget udlæg af nye byudviklingsarealer og ændringer i detailhandel.

Screening af kommuneplan 2013 er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er gennemført på kommuneplanniveau. Det betyder fx at der kan forudses en påvirkning af en række forhold, men at de først kan vurderes på lokalplanniveau, hvor det konkrete projekt kendes. Kommuneplanens temaer er screenet ét for et. Dvs. ændringerne indenfor hvert tema er vurderet. Her er det tale om ændringer der går ud over almindelige konsekvensrettelser. Der er således ikke vurderet på de områder, hvor tidligere planlægning er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2013 uden væsentlige ændringer.

Konklusion: Der er fortaget en screening af ændringer i kommuneplanen, og det er vurderet, at ændringerne på kommuneplanniveau ikke er af så væsentlig karakter, at de betinger en miljøvurdering. Der er således ikke på kommuneplanniveau behov for at påpege afbødende foranstaltninger i forhold til planen og dens konsekvenser. Konsekvenserne er allerede tilgodeset i planen. Screeningen omfatter ikke de efterfølgende konkrete planer, som detaljerer kommuneplanen. Beslutningen om, at forslaget til kommuneplan ikke skal miljøvurderes er offentliggjort den 22. januar 2013.

Resumé over samtlige ændringer foretaget i kommuneplanen findes finden på forsiden.

 Miljøscreening.pdf (54.9 KB)