Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 1. Mindskelse af miljøbelastningen

1. Mindskelse af miljøbelastningen


Klimaindsats

Et midlertidigt rådgivende udvalg (jf. Styrelseslovens §17, stk. 4) om klima har udarbejdet en hvidbog om mulige klimatiltag. Planen indeholder en række forslag til en indsats for at øge alternativ energiproduktion, begrænse energiforbrug og udledningen af drivhusgasser og endelig på tilpasning til kommende klimaændringer, der i et vist omfang synes uomgængelige.
Klimaudvalget havde blandt andet fokus på:

  1. Etablering af biogasanlæg til løsning af miljøproblemer i landbrugets husdyrproduktion, til nyttiggørelse af andet organisk affald og til fremstilling af biogas fx til Faaborg Fjernvarme.
  2. Investeringer i energibesparelser i kommunale bygninger
  3. Fremme brugen af kollektiv trafik
  4. Effektivisering og rationalisering af kommunal kørsel af borgere til skole, læger m.v.

For en uddybning henvises til hvidbogen.
Kommunen har oprettet et klimasekretariat, der skal lave forslag til strategi for klimatilpasning og for reduktion af klimapåvirkningen. Se også afsnit 4 om inddragelse af befolkningen og erhvervslivet.

Indkøbspolitik

Kommunen samarbejder med Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner om indkøb og har bl.a. fælles indkøbskontor og fælles indkøbspolitik. Arbejdet med en grøn indkøbsprofil skal derfor ske i samarbejde med de tre øvrige kommuner.

Fokus på at spare ressourcer

Kommunen arbejder aktivt med at reducere energiforbruget i de kommmunale bygninger og udbygger i denne forbindelse også anvendelsen af mere vedvarende energiformer som solceller og jordvarme.
Kommunen arbejder aktivt med at reducere energiforbruget til vejbelysning. Vejbelysningen udskiftes i de kommende år til mere energivenlig drift, hvor en del af den sparede udgift anvendes til investeringen i nye lyskilder.

Grønt kontor

Rådhuset i Ringe er som det første i Danmark udnævnt til Grønt Kontor. Det betyder, at der er en strategi om - og at der bliver gjort mere ved - miljøet i bred forstand: energi, indeklima, trivsel mv.

Øvrige tiltag

se mere under Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda.