Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde

4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde


Klimasekretariat

Kommunen har oprettet et klimasekretariat, der i 2012 og 2013 dels skal udarbejde klimastrategi og  klimahandlingsplan og dels skal arbejde med konkrete initiativer til reduktion af klimapåvirkningen både for kommunen som virksomhed og som myndighed.

Grønt Råd

Kommunen har nedsat et Grønt Råd med repræsentanter fra erhvervs-, frilufts- og naturorganisationer. Rådet skal bidrage til dialog om kommunens planer og større tiltag på natur- og miljøområdet samt gerne være et forum for nye ideer og meningsudveksling mellem forskellige interesser, der kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling lokalt.

Miljøforum Fyn

Der er behov for tiltag, som generelt kan mindske ressourceforbruget i virksomheder og byggeri og øge genanvendelsen af affald. Kommunen er medlem af og støtter økonomisk Miljøforum Fyn, som har til formål at fremme miljørigtige løsninger i fynske virksomheder og gøre dette til et aktiv for disse. Kommunen efterlyser forslag til nye initiativer. Det kan både være initiativer som gennemføres i regi af Miljøforum Fyn, eller som alene understøttes lokalt. Kommunen vil vurdere alle indkomne forslag.

Fremme af bæredygtig fødevareproduktion

Som led i en erhvervsfremmeindsats og i forlængelse af kommunens overordnede udviklingsstrategi vil man aktivt søge at fremme lokale produktioner af kvalitetsfødevarer. Mulighederne for at styrke en miljømæssig bæredygtig fødevareproduktion ligger indbygget i projektet. Dels fordi lokal produktion og afsætning mindsker ressourcebelastningen og dels fordi det at understøtte et kvalitetskoncept bl.a. giver gode muligheder for at fremme mere miljøvenlige produktionsmetoder, herunder fx økologisk produktion.

Ideer til at mindske ressourceforbruget

Der er behov for tiltag, som generelt kan mindske ressourceforbruget i husholdningerne og øge genanvendelsen af affald fra disse. Kommunen vil være opmærksom på at udnytte landsdækkende kampagner og understøtte deres lokale udbredelse og effekt. Kommunalbestyrelsen vil også efterlyse gode ideer til lokale borgerrettede initiativer, som kommunen evt. kan understøtte.

Trente Møllle - et lokalt natur og miljøcenter

Trente Mølle er med blandt andet kommunal støtte etableret som et kombineret naturformidlingscenter og lokalt Agenda 21 center. Blandt andet er der undervisningstilbud om energibesparelser rettet mod unge - et projekt som har været støttet af ELFOR Dansk eldistribnution. Kommunen har fra 2009 øget sin årlige støtte til Trente Mølle som led i kommunens udviklingsstrategi om udvikling af natur og friluftstilbud, herunder både lejrskoleophold og endagstilbud for skoler m.fl. Den øgede støtte giver mulighed for både at fastholde og udvikle videre på stedets undervisnings- og aktivitetstilbud. Der er ved at blive udarbejdet en fremtidig strategi for Trente Mølles aktiviteter. Trente Mølle er et vigtigt sted for understøttelse af tiltag til inddragelse og aktivering af borgere i væsentlige natur- og miljøindsatser.

Naturskolen i Tarup-Davinde

Naturskolen i Tarup-Davinde, som drives i fællesskab med Odense Kommune, udgør også en vigtig base for inddragelse af borgere og især børn og unge i undervisning og aktiviteter omkring natur og miljø. Også for denne naturskole vil der blive udarbejdet en strategi for fremtidens aktiviteter.

Blå Flag kommune

Det blå flag er kvalitetsstemplet til strande hvor der gøres en ekstra indsats for miljøet. Kommunen har i en årrække været engageret i blå flag kampagner og agter at fortsætte disse.

Grønt Flag kommune

Syv af kommunens institutioner er i dag Grønt Flag institutioner, der har fokus på miljø og ressourceforbrug og arbejder med forbedringer som en del af institutionernes drift og undervisning. Kommunalbestyrelsen ser gerne Grønt Flag udbredt til flere institutioner de kommende år og arbejde med mulighederne for at det sker de kommende år