Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 5. Fremme af samspil mellem beslutninger

5. Fremme af samspil mellem beslutninger


Fokus på helhedstænkning i kommunens strategier

Kommunens udviklingsstrategi er bl.a. tænkt som omdrejningspunkt for en styrkelse af tværsektoriel tænkning, som blandt andet kan medvirke til at fremme bæredygtige løsninger.

Kommuneplanen skal fremme bæredygtighed

Kommuneplanen er et centralt værktøj i at fremme en bæredygtig udvikling gennem fokus på samspillet mellem forskellige områder. Det gælder bl.a. i kommuneplanens afvejning af udviklingsinteresser overfor de mange beskyttelsesinteresser i det åbne land samt en række miljøhensyn der skal varetages ved byggeri og anlæg m.v. Centralt i forhold til at fremme bæredygtighed på det overordnede plan står bl.a. spørgsmålet om lokalisering af byudvikling. Ud fra miljømæssige betragtninger er det hensigtsmæssigt, at nyt byggeri hovedsagelig lokaliseres i nærhed til overordnet infrastruktur - herunder kollektiv trafik og i nærheden af hyppigt (dagligt) efterspurgte serviceydelser af høj kvalitet samt centrale udbud af arbejdspladser. Der er dog indbygget en række modsætninger mellem miljøhensyn og ressourcehensyn på den ene side samt på den anden side både generelle koncentrations-/specialiseringstendenser i samfundet og ønske om at sikre befolkningsvækst i de mindre lokalsamfund. Alt i alt en meget kompleks virkelighed.
Kommuneplanen har vægtet, at byudviklingen hovedsagelig sker i tilknytning til større centre for at styrke disse centre og deres samlede servicetilbud til gavn for alle i kommunen. En række mindre byer gives begrænsede udviklingsmuligheder og opfordres i vidt omfang til at fokusere mere på byfornyelse for sikre deres fortsatte attraktivitet for bosætning. En sådan strategi for landsbyernes udvikling synes i det store hele også at være i god overensstemmelse med efterspørgslen efter boliger i disse byer. Strategien er til debat i forbindelse med kommuneplanen.

.