Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 Baggrund

Baggrund


Alle kommuner skal lave en Agenda 21 strategi. Årsagen er FN topmødet i Rio 1992, der blev til på baggrund af Brundtlandrapporten. På mødet vedtog landene en række deklarationer, som handler om, hvordan man skal sikre en bæredygtig udvikling på kloden.

De centrale aftaler blev Rio-deklarationen med principper for fremtidens globale  samarbejde, Biodiversitetskonventionen, Klimakonventionen og en særlig Skovdeklaration samt Agenda 21. Agenda 21 er handlingsprogrammet for, hvordan nogle af målene i de øvrige deklarationer skal nås. (Agenda, latin = det som bør gøres). Agenda 21 forpligter alle niveauer i samfundet fra stater til kommuner til at udarbejde handlingsplaner for, hvordan man vil fremme et bæredygtige samfund.

I Danmark er der nationalt udmeldt 5 pejlemærker/perspektiver for udarbejdelsen af Agenda 21 strategier:

  1. Helhedssyn og tværsektoriel tænkning
  2. Aktiv borgerinddragelse
  3. Kredsløbstankegang
  4. Inddragelse af globale hensyn
  5. Styrkelse af det langsigtede perspektiv

Kravet om at lave lokale Agenda 21 strategier er en del af planloven med krav om at udarbejde mål og handlingsplaner inden for følgende 5 områder:

  1. Mindskelse af miljøbelastningen
  2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  3. Fremme af biologisk mangfoldighed
  4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
  5. Fremme af samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Diskussionen om bæredygtig udvikling har overordnet sit udspring i problemer med at sikre en miljømæssig bæredygtighed og herunder en bæredygtig anvendelse af naturressourcerne - ikke mindst af hensyn til fremtidige generationer. Men der er også fokus på fremme af social og økonomisk bæredygtighed. Hermed kan begrebet bæredygtighed i princippet siges at omfatte ethvert samfundsanliggende. I relation til en lokal Agenda 21 strategi kan sikring af social og økonomisk bæredygtighed mest hensigtsmæssigt afgrænses til, hvordan kommunen bedst muligt kan fremme en miljømæssig bæredygtighed, uden at det går ud over sociale og økonomiske forhold inden for kommunen, i Danmark og globalt set.