Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi


Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at udarbejde sin Agenda 21 strategi som en del af kommuneplanen. Der er igangsat en række aktiviteter for at fremme en mere bæredygtig udvikling og for at fremme et borgerengagement i udviklingen. Disse tiltag kan naturligt ses som en del af en Agenda 21 strategi.
Udkast til Agenda 21 strategien laves som en del af kommuneplanprocessen for få en offentlig debat om strategien. Kommuneplanen vedrører i sin helhed også mange spørgsmål om bæredygtighed. Agenda 21 strategien er således åben for gode ideer og konkrete forslag fra borgere og virksomheder m.fl. til tiltag, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Også løbende vil strategien være åben overfor nye gode tiltag.

Danmark har en omfattende plan-, miljø- og naturlovgivning, som også indeholder en række bestemmelser til sikring af, at borgere høres og inddrages i forbindelse med væsentlige beslutninger af betydning for deres omgivelser og dermed levevilkår. Det gælder både i forhold til større planer og konkrete afgørelser i enkeltsager. En del af disse regler er således væsentlige led i en bæredygtig udvikling, men er ikke tilstrækkelige.

Kommunens Agenda 21 strategi omhandler hovedsagelig de tiltag, som kommunen gør eller overvejer at igangsætte ud over det snævert lovbundne. Lovgivningen er på en række områder heller ikke særlig præcis ud over at pålægge bl.a. kommunerne at tage nogle initiativer til at sikre og fremme natur- og miljøkvaliteter. Agenda 21 strategien kan her være med til at fastlægge ambitionsniveauet.

Det fremadrettede arbejde med Agenda 21 strategien

I forbindelse med Kommuneplan 2013 blev Agenda 21-strategien* blot konsekvensrettet. Det er dog ønsket, at bruge den mere strategisk, hvorfor der i forbindelse med kommuneplan 2013 udarbejdes en køreplan for yderligere integration af planen i det fremadrettede arbejde med bæredygtighed.

Det er intentionen at Agenda 21-strategien skal bruges som paraply for følgende planer

 • Affaldsplanen
 • Spildevandsplanen
 • Vandforsyningsplan
 • Kommuneplanen
 • Natur- og vandhandleplaner (hvor vi inddrage lokalbefolkningen i arbejdet med vand og natur)

En del af disse planer, er planer der skitserer de handlinger der skal sikre en effektiv afviklingen af affald, spildevand, vandforsyning mv.. Samtidig skal de sikre et serviceniveau der møder borgernes behov, de skal sikre at forsyningsområderne udvikler sig i takt med nye behov eller teknologier og at der sker en vedligeholdelse af infrastrukturen. Planerne opfylder kravene i de respektive lovgivninger. Planerne udstikker ikke selv mål for en gennemgående bæredygtig forsyning samt en lokal forankring. Her kan Agenda 21-strategien anvendes.

Agenda 21-strategien indeholder i dag  følgende afsnit:

 • Baggrund
 • Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
 • 1. Mindskelse af miljøbelastningen
 • 2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • 3. Fremme af biologisk mangfoldighed
 • 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda 21 arbejde
 • 5. Fremme af samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Agenda 21-strategien ønskes udbygget således at de 5 indsatsområder herover kvalificeres og integreres i de respektive sektorplaner. Samtidig lægger kommunen op til at strategien fremadrettet udarbejdes i samarbejde med lokalt forankrede organisationer/institutioner, fx Trente Mølle og lokalsamfund for at få bæredygtighedsindsatsen til at række udover kommunens egne handlinger og planer.

Udarbejdelsen søges gennemført i anden halvdel af 2013 og første halvdel af 2014.

*Agenda 21-strategien henviser til Rio de Janeiro konventionen fra 1992, hvor det blev besluttet at FN-landene i det 21. århundrede (deraf 21) skal arbejde med bæredygtighed på lokalt niveau. Dvs. at lokalsamfund skal være engageret i bidrage til fx miljørigtighed. Strategien er alene et politisk instrument.