Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Grundvandsbeskyttelse Redegørelse

Redegørelse


Vandplaner

Målene for grundvand samt overfladevand som søer, vandløb og kystvande er bestemt i de statslige vandplaner efter Miljømålsloven. Kommunerne skal på baggrund af vandplanernes indsatsprogram udarbejde handleplaner. I de første vandplaner, er der ikke sat nogen miljømål for grundvandsforekomster, som kræver en kommunal indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men en tillægsudmelding fra Miljøministeriet i august 2012 uddyber kommunerne forpligtigelser vedr. sikring af grundvandsinteresserne i medfør af vandplanerne retningslinje 40 og 41.

Trusler mod grundvandet

Løbende kontrol med grundvandets kvalitet ved vandforsyningerne viser, at grundvandet visse steder er sårbart over for menneskeskabte aktiviteter. Kilder til forurening af grundvand kan blandt andet være nedsivning af husspildevand fra nedsivningsanlæg eller utætte kloakker, brug af pesticider i jordbruget og hos private haveejere, jordbrugets anvendelse af gødning, uheld på virksomheder, gamle lossepladser og forurenede grunde.

Grundvandstruende virksomheder

Af særligt grundvandstruende virksomheder kan nævnes:

  • Lossepladser og specialdepoter
  • Anlæg med væsker der kan forurene grundvandet
  • Kemikalietanke
  • Olie- og benzindepoter
  • Kemiske industrier
  • Raffinaderier
Nedsivningsanlæg

Med retningslinjerne for nedsivningsanlæg sikres det, at spildevand kun nedsives i et omfang der ikke udgør en risiko for belastning grundvandet med nitrat og miljøfremmende stoffer.