Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Grundvandsbeskyttelse Retningslinjer

Retningslinjer


7.4.1 Placering af forurenende aktiviteter

Særligt grundvandstruende virksomheder skal som hovedregel ligge mindst 300 meter fra vandværksboringer. Det skal desuden tilstræbes, at sådanne virksomheder ligger uden for indvindingsoplande til vandværksboringer, og uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Forurenende aktiviteter bør placeres i et område, hvor grundvandets kvalitet er uegnet som råvand til vandforsyning, eller hvor grundvandet er godt beskyttet af lerlag.

Der skal altid etableres et beskyttelses og overvågningssystem, som passes til efter området og de truede grundvandsressourcers mængde og kvalitet.

Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter fra boringer til almene vandforsyninger og 75 meter fra enkeltanlæg, der skal levere vand af drikkevandskvalitet.

7.4.2 Nedsivningsanlæg

Inden for indvindingsoplande til vandværker og inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, kan der normalt ikke:

  • Gives tilladelse til nedsivningsanlæg for spildevand med større kapacitet end 30 PE (personækvivalenter).
  • Gives tilladelse til små nedsivningsanlæg i landsbyer, hvis den samlede belastning fra nedsivningsanlæggene bliver større end 30 PE.

7.4.3 Sikring af grundvandsinteresser

Ved udlægning af områder til skovrejsning, braklægning og andre foranstaltninger, der kan virke forureningsbeskyttende, skal grundvandsbeskyttelse prioriteres højt. Placeringen af interesseområder for disse arealanvendelser bør derfor også ske inden for de nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder for nitrat og pesticider samt på vandværkernes kildepladser.