Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Lavbundsarealer og vådområder Handlinger

Handlinger


Faaborg-Midtfyn Kommune er som led i den kommunale vådområdeindsats (jf. aftale mellem KL og Miljøministeriet den 27. november 2009) involveret i etablering af vådområder, der skal tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet. Indsatsen ligger i forlængelse af vådområdeindsatsen i vandmiljøplan II og ”Miljømilliarden”, hvor der f.eks. er genskabt vådområder langs Odense Å, ved Arreskov Sø, i Lindkær ved Ravnholt gods og i Nakkebølleinddæmningen.

Den kommunale vådområdeindsats er beskrevet i de vandplaner kommunen berøres af. Herefter er den nærmere indsats fastsat i vandoplandsplaner for henholdsvis kvælstofomsættende vådområder og vådområder for tilbageholdelse af fosfor. Vandoplandsplanerne udarbejdes af vandoplandsstyregrupper.  I henhold til vandoplandsplanerne skal Faaborg-Midtfyn Kommune etablere tre kvælstofomsættende vådområder på tilsammen ca. 200 ha. Disse er lokaliseret langs Sallinge Å og Horne Mølleå med henblik på at forbedre vandkvaliteten i henholdsvis Odense Fjord og Helnæs Bugt. Derudover skal Faaborg-Midtfyn Kommune etablere et vådområde for tilbageholdelse af fosfor på 9 ha i oplandet til Nr. Søby Sø.

Vådområderne etableres i de udpegede potentielle vådområder eller lavbundsområder.