Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Lavbundsarealer og vådområder Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retninglinjerne

Potentielle vådområder

De potentielle vådområder er lavbundsarealer, der specielt er udpeget til at kunne indgå i de såkaldte vådområdeprojekter, der er en del af at realisere vandplanerne.

Genopretning af vådområder vil kunne medvirke til, at kvalitetsmål for vandmiljøet kan opfyldes. Ved genopretning af vådområder genskabes den naturlige vandstand og vandstrømning igennem større, samlede områder. Det kan f.eks. være genslyngning af et vandløb kombineret med, at vandstanden generelt hæves. Herved skabes naturtyper som moser, sumpskove, lavvandede søer og våde bredarealer langs vandløbet.

Inden for internationale naturbeskyttelsesområder kan vådområdeprojekter kun gennemføres, såfremt projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer genoprettelse af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.

Lavbundarealer

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Ved ophør af landbrugsdrift vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Derfor bør disse arealer friholdes for byggeri og anlæg.

Lavtliggende arealer kan desuden i særlig grad blive udsat for oversvømmelser som følge af klimaændringer, og det kan også af den grund være hensigtsmæssigt at friholde dem for byggeri og anlæg.

Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og arealudpegning for potentielle vådområder er overført uændret fra Regionplan 2005. De statslige vandplaners indsatsprogram giver ikke anledning til at ændre udpegningen.

Som lavbundsarealer er udpeget arealer, der havde eng eller mosesignatur på generalstabskort fra 1890'erne, og som ikke er omfattet af udpegningen som potentielle vådområder.