Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Lavbundsarealer og vådområder Retningslinjer

Retningslinjer


7.2.1

De udpegede potentielle vådområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_6.pdf (1.9 MB) og udgør grundlaget for iværksættelse af projekter for genskabelse af vådområder i medfør af vandplanernes indsatsprogram frem til 2015.

7.2.2

Ved konkrete projekter skal der foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i områderne.

7.2.3

Inden for de potentielle vådområder, som fremgår af kommuneplanens interaktive kort /   hovedkort_6.pdf (1.9 MB) kan der ikke meddeles tilladelse efter Planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.2.4

Lavbundsarealer, der ikke er udpeget som potentielle vådområder, skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde våd- og naturområder. Lavbundsarealerne fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_6.pdf (1.9 MB).