Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Lavbundsarealer og vådområder Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 8.4. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • At der som del af Aftalen om Grøn Vækst og de statslige vandplaner genoprettes vådområder med henblik på at fjerne 1130 t N/år og 30 t P/år på landsplan svarende til henholdsvis ca. 10.000 ha vådområder og ca. 3.000 ha ådale.
  • At miljømålene i de statslige vandplaner nås.
  • At vandplanernes indsatsprogram for første planperiode opfyldes.  
  • At omlægning og ekstensivering og pleje af ådale skal bidrage til at sikre biodiversitet og sikre sammenhæng mellem naturområder.