Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Naturinteresser Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinierne

Beskyttede naturtyper og fredede arealer

Efter naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages indgreb, der ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ca. 4.300 ha beskyttet natur. Loven giver dog kommunalbestyrelsen mulighed for i en række tilfælde at meddele dispensation, f.eks. hvis væsentlige samfundsinteresser taler herfor, og ændringen er begrænset. Der kan også gives dispensation til forbedringer af de konkrete naturværdier. For en nærmere beskrivelse af beskyttelsen og muligheder for dispensation henvises til Naturstyrelsen.

Vandindvinding kan indebære en forringelse af naturtyper som søer, moser, ferske enge og kilder i form at sænket vandstand eller mindsket vandudsivning/udtørring. Tilladelser til vandindvinding, der kan betyde væsentlige forringelser for de højest målsatte områder (A og B) bør helt undgås.

Fredede arealer er beskyttet efter en fredningskendelse for det pågældende areal efter en særlig bestemmelse i naturbeskyttelsesloven. Indholdet i fredningen kan således variere afhængig af det konkrete formål og naturværdierne. Der er typisk tale om landskabsfredninger eller egentlige naturfredninger.
Fredningskendelser for enkelte områder kan ses på Miljøportalen

Naturplaner for Natura 2000 områder

De udpegede internationale naturbeskyttelsesområder for plante- og dyrearter og naturtyper kaldes også Natura 2000 områder. De omfatter områder udlagt efter EF-direktiver om Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder samt Ramsarområder. 9 af Fyns 26 Natura 2000 områder ligger helt eller delvist i kommunen. Udpegningen foretages af staten.

I december 2011 udsendte miljøministeren Natura 2000-planer for de enkelte Natura 2000 områder. Planerne indeholder målsætninger og indsatsplan for det konkrete Natura 2000 område og kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Som opfølgning på planerne har kommunalbestyrelsen udarbejdet handleplaner for gennemførelse af naturplanernes indsatser.

Administration af Natura 2000 områder

Inden for de på kortet viste Natura 2000 områder må der ikke:

 • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder.
 • Planlægges nye større veje eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende.
 • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.
 • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Det gælder endvidere, at myndighederne ved administration af plan-, natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen i øvrigt samt anden relevant lovgivning skal sikre, at der ikke meddeles tilladelse der strider mod Natura 2000-planerne eller de tilhørende handleplaner. Der må ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan forringe forholdene for de naturtyper og arter, som danner grundlag for udpegningen af de internationale beskyttelsesområder.

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvens-vurderes. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for de arter, området er udpeget for.

EF-Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Det betyder bl.a. at der ikke må gives tilladelser, der kan føre til beskadigelse eller ødelæggelse af arternes yngle- eller rastepladser.

I forbindelse med planer, tilladelser mv. skal den pågældende myndighed gøre rede for, hvorvidt der findes bilag IV-arter inden for området, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter. Der henvises desuden til Miljøministeriets hjemmeside om Natura 2000.

Særlige biologiske interesseomåder/økologiske forbindelser

Større og mere sammenhængende naturområder er en forudsætning for at bevare vores naturværdier og sikre stabile bestande af vilde dyr og planter. Kommunalbestyrelsen har udpeget de særlige biologiske interesseområder/økologiske forbindelser for at fremme udviklingen mod større og mere sammenhængende natur i kommunen. Udpegningen skal danne grundlag for vurderinger og fortolkninger inden for de lovgivningsmæssige rammer. Den skal også danne grundlag for prioriteringer af aktive handlinger til naturbevaring og naturforbedringer.

Naturkvalitetsmål

Kommunalbestyrelsen har vedtaget naturkvalitetsplanen for naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som et vigtigt grundlag for at forvalte og prioritere naturarealer på grundlag af deres naturkvalitet.

Den indgår som grundlag ved varetagelse af de væsentligste biologiske interesser i forbindelse med

 • meddelelse af tilladelser til forurenende aktiviteter efter diverse lovgivninger samt
 • til brug for prioritering af den aktive indsats til bevaring og styrkelse af naturværdierne.

Vedrørende kvalitetsmål for søer og vandløb henvises til de statslige vandplaner.

Målsætningskategorierne fremgår af skemaet i tabel "Biologisk påvirkning", som også viser, hvilke parametre der lægges vægt på ved bedømmelse af, om målsætningerne er opfyldt eller ej. I planen er ca. 31 % af naturarealerne i kommunen målsat til områder af international eller national betydning, ca. 29 % er områder af national eller regional betydning, 12 % er områder af regional betydning, mens ca. 28 % er områder af regional eller lokal betydning. Målsætning af søer og vandløb indgår ikke i opgørelsen.

Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter naturovervågning, tilsyn med fredede arealer, fortidsminder og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen samt formidling.

Kommunens arbejde med at forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder er beskrevet i kommunens friluftspolitik, der kan ses på kommunens hjemmeside.

Emner omkring overvågning, naturpleje og genopretning vil blive belyst i den kommende Naturstrategi for kommunen.

Udpegningsgrundlag

Beskyttede naturtyper og fredninger

De fredede områder er tinglyst på de enkelte ejendomme, og oversigtskortet opdateres af staten.

Kortlægningen af de beskyttede naturtyper efter § 3 er vejledende. Om et areal er omfattet af beskyttelsen beror på en konkret vurdering af tilstanden ud fra en række fastlagte kriterier. Kommunen afgør om et område er omfattet.

Natura 2000 områder

Udstrækningen af de internationale naturbeskyttelsesområder er fastsat fra statens side. Udpegningsgrundlag mv. kan ses på Miljøministeriets hjemmeside om Natura 2000.

Særlige biologiske interesseområder

De særlige biologiske interesseområder/økologiske forbindelser udgør et naturnetværk og omfatter:

 • Natura 2000 områder.
 • Kommunens vigtigste naturområder i øvrigt, herunder de større skove.
 • Områder med store potentielle muligheder for gennem aktiv indsats at udvikle sig til værdifulde naturområder.
 • Økologiske forbindelser i landskabet der kan tjene som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder for det vilde dyre- og planteliv.
 • Potentielle økologiske forbindelser, der i fremtiden kan fungere som nye økologiske forbindelser.
Naturkvalitetsplanen

Planen omfatter enge, moser, heder, overdrev og strandenge, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Målsætningen for større søer, vandløb og kystvande fremgår af de statslige vandplaner.

Målene i naturkvalitetsplanen er fastsat på baggrund af områdets aktuelle naturindhold, områdets størrelse og struktur, oplysninger om tidligere naturværdier, potentialet for genopretning, aktuelle eller potentielle landskabsøkologisk betydning som del af større sammenhængede naturområde eller forbindelsesområde.