Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Naturinteresser Retningslinjer

Retningslinjer


7.1.1

Beskyttede naturtyper er overdrev, heder, enge, moser, strandenge, vandløb og søer. I følge naturbeskyttelseslovens § 3 er det ikke tilladt at ændre tilstanden af beskyttede naturtyper. Dispensation fra bestemmelsen kan kun gives i ganske særlige tilfælde, jf. redegørelsen.

Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A, B eller C) samt søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser, eller i øvrigt kan påvirke de særlige biologiske interesseområder betydeligt, bør undgås.

Nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke værdifulde naturområder, og hvor alternativer ikke kan findes, bør forudsætte, at der er tale om højt prioriterede formål (drikkevandsformål), samt at der gennemføres kompenserende foranstaltninger i forhold til de naturværdier, der påvirkes heraf.

7.1.2 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)

De udpegede internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_3.pdf (2.1 MB). Områderne rummer plante- og dyrearter og naturtyper (Natura 2000 områder) der er omfattet af EF-direktiver om Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder samt Ramsar områder. Inden for disse områder, må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne

Se redegørelsen for de detaljerede regler for administration af Natura 2000 områder.

7.1.3 Særlige biologiske beskyttelsesområder/økologiske forbindelser

Særlige biologiske beskyttelsesområder/økologiske forbindelser. Inden for de særlige biologiske interesseområder som fremgår kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_3.pdf (2.1 MB), kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelses- og naturforbedringsinteresser ikke herved tilsidesættes, herunder at spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes.

Lavbundsarealer  (se afsnittet herom) inden for de særlige biologiske interesseområder skal så vidt mulig friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.

7.1.4 Det øvrige åbne land

Uden for de særlige biologiske interesseområder kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt naturkvalitetsmålene, jf. retningslinje 7.1.5, og hensynene til søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke tilsidesættes. Kommunens naturkvalitetsplan fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_3.pdf (2.1 MB).

7.1.5 Naturkvalitetsmål

Naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_3.pdf (2.1 MB) og målsætningskategorierne er defineret jf. tabel i redegørelsen.
Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der ikke efter planloven, miljølovgivningen og anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.

7.1.6 Naturforvaltning

En indsats for at sikre/genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder vil blive givet højeste prioritet.

Kommunens naturforvaltningsindsats skal i øvrigt i vidt omfang rettes mod de udpegede særlige biologiske interesseområder og særligt tilstræbes at realisere naturkvalitetsmålene. Kommunen kan også virke for skabelse af nye levesteder for dyr og planter. Naturforvaltningen kan desuden omfatte pleje af kulturhistoriske
anlæg.

I vandløb, søer, moser, nor, havområder og andre vådområder inden for de særlige biologiske interesseområder skal der tilstræbes miljømæssige forhold, herunder en vandkvalitet, der sikrer, at områderne har et så alsidigt og naturligt plante- og dyreliv som muligt. Disse områder bør endvidere sikres mod andre kulturpåvirkninger, herunder påvirkninger som følge af rekreative aktiviteter, indvinding af råstoffer fra havbunden etc., der kan forringe områdernes aktuelle naturmæssige værdier eller forhindre realiseringen af de i kommuneplanen fastsatte naturkvalitetsmål.