Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Naturinteresser Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 8.6. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • Inden 2020 at sikre høj biologisk mangfoldighed og standse tabet af biodiversitet.
  • Sikring og genopretning af gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder.
  • Udbygning af de økologiske forbindelser i landskabet ud fra økologiske kvalitetsmål.  
  • At beskyttelsen af den eksisterende natur fremmes, samt at der skabes mere plads og større sammenhæng i og mellem naturområder af international, regional og lokal betydning.
  • At naturbeskyttelsen integreres i øvrige planer og aktiviteter.