Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Støj Det siger loven

Det siger loven


Retningslinjerne vedrørende støj er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8.

Bekendtgørelse nr. 468 af 14. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12/2011 om støj fra vindmøller.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 21.december 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

For så vidt angår andre støjkilder end dem, der er udgivet vejledninger for, tager retningslinjerne udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske på baggrund af støjberegninger og/eller -målinger. Disse skal sandsynliggøre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.