Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Støj Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinjerne

Definitioner

Støjfølsom anvendelse er f.eks. boliger, sommerhuse og andre rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv.

Støjende aktivitet og anvendelse er f.eks. støjende virksomheder, veje, jernbaner, flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, vindmøller og støjende fritidsaktiviteter og anlæg. Her tænkes på vandski, vandscooter, modelflyveklubber m.v., festivalpladser samt anlæg som motorsportsbaner og skydebaner.

Ved støjbelastning forstås, at støjen er højere end de vejledende grænseværdier, som fastsat af Miljøstyrelsen. Et område, der ikke karakteriseres som støjbelastet, behøver altså ikke at opleves som uden støj.

Ved fritidsflyvning forstås flyvning uden erhvervsmæssig karakter, herunder f.eks. faldskærmsflyvning, kunstflyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralette fly, udflugtsflyvning samt normalt skoleflyvning.

Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse

Eksisterende virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den periode, som retsbeskyttelsen for deres miljøgodkendelse gælder. Derudover er de ikke generelt sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. Derfor er der medtaget en retningslinje, som sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse som udgangspunkt ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder kan overholdes i de støjfølsomme områder.

Støjgrænser

Retningslinjerne i kommuneplanen skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overholdes. Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj, f.eks. trafikstøj, jernbanestøj, vindmøller, skydebaner, motorsportsbaner mv.

Miljøstyrelsens vejledninger omfatter pr. september 2012 følgende vejledninger:

 • Vejledning nr. 8/1997 om beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder.
 • Vejledning nr. 1 1995 om skydebaner.
 • Vejledning nr. 2/1995 om støj fra skydebaner.
 • Vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser.
 • Vejledning nr. 2/2006 om støj fra forlystelsesparker.
 • Vejledning nr. 2/2005 om støj fra motorsportsbaner.
 • Vejledning nr.1/1997 om støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg fra 2007.
 • Vejledning nr. 4/2007 støj fra veje.
 • Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder med tillæg fra 2007.
 • Vejledning nr. 3 2003 om Ekstern støj i byomdannelsesområder.
 • Vejledning nr. 4 2006 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner.

Se listen over Miljøstyrelsens vejledninger.

For så vidt angår andre støjkilder end dem, der er udgivet vejledninger for, tager retningslinjerne udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske på baggrund af støjberegninger og/eller -målinger. Disse skal sandsynliggøre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Støjkonsekvensområder og opmærksomhedszoner

Alle støjende anlæg som fremgår af dette afsnit skal have en miljøgodkendelse eller overholde specifikke grænseværdier for støj. I miljøgodkendelsen beregnes anlæggets støjkonsekvensområde. Støjkonsekvensområder er beregnet i forhold til anlæggets specifikke aktiviteter. Dermed kan størrelsen af et støjkonsekvensområde være vidt forskellig for samme type anlæg, idet det er aktiviteten på det pågældende anlæg der er afgørende for støjkonsekvensområdet. Inden for støjkonsekvensområderne må der udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse, hvis det kan dokumenteres, at de relevante grænseværdier kan overholdes. Ved vej- og jernbanestrækninger, der ligger højere end det omliggende terræn, må der under alle omstændigheder foretages en særskilt beregning.

I kommuneplanen er der for skydebaner, motorsportsbaner og vindmøller optaget en opmærksomhedszone. Denne skal sikre, at det altid er den nyeste miljøgodkendelse eller støjberegning der lægges til grund for en vurdering af områdets egnethed til støjfølsomanvendelse. For skydebaner er opmærksomhedszonen hhv. 1000, 2000 og 3000 m. Disse er baseret på de aktuelle miljøgodkendelser.

Undtagelser fra hovedreglen

Der kan i særlige tilfælde, fx i forbindelse med sammenhængende byfornyelse, ændret anvendelse af bestående bygninger, udfyldninger af huller i karrébebyggelse eller omdannelse af erhvervsområder til områder til støjfølsom anvendelse accepteres en overskridelse af de nævnte støjgrænser såfremt det sikres, at generne fra støjen minimeres mest muligt og at støjbelastning er bragt til ophør indenfor en periode af ca. 8 år.

Udpegningsgrundlag

Det skal bemærkes, at hovedparten af støjkonsekvensområderne bygger på modelberegninger af støjniveau og er derfor tilnærmede. Kun enkelte er dokumenteret med egentlige målinger.