Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Støj Retningslinjer

Retningslinjer


7.5.1 Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse

Ved udlæg af arealer til støjende erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet har mulighed for at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse arealer. Desuden skal der ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

7.5.2 Det overordnede vejnet

Støjkonsekvenszoner for kommunens overordnede vejnet fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_4.pdf (1.7 MB).

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau.

Nærværende retningslinje omfatter tillige mindre kommuneveje, også selv om støjkonsekvensområder for disse ikke fremgår af kortbilaget.

7.5.3 Jernbaner

Kommunen gennemskæres af Svendborgbanen. Denne fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB).

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner. Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdi under passage af det mest støjende tog, må ikke overstige en grænse på 85 dB(A) ved ny støjfølsom arealanvendelse.

7.5.4 Flyvepladser

Beliggenheden af Rolfsted Flyveplads samt støjkonsekvensområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB).

Ved planlægning for støjfølsom anvendelse i nærheden til flyvepladsen, skal risikoen for et uacceptabelt støjniveau vurderes. Dette sker på baggrund af det konkrete støjkonsekvensområde som fremgår af flyvepladsens miljøgodkendelse.

7.5.5 Vindmøller

Eksisterende vindmøller i kommunen, bortset fra husstandsvindmøller, fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB).

Opstilling af vindmøller, bortset fra husstandsvindmøller, kan kun ske på baggrund af en lokalplan og evt. kommuneplanlægning. Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af støjgener, herunder om Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes.

Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og skal overholde gældende støjgrænser til nærmeste beboelses udendørs opholdsarealer. Når der er opstillet flere vindmøller i et område, skal det samlede støjbidrag fra alle møller overholde støjgrænserne.

Af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB) fremgår en 250 m opmærksomhedszone omkring vindmøller.

7.5.6 Forsvarets anlæg

Militære skydebaner er beliggende:

  • Bøjden, Sdr. Hjørnevej 5
  • Broby, Sødervej 16 (også civil skydebane)
  • Sdr. Nærå, Ibjergvej (også civil skydebane)

Nær de eksisterende skydebaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål, medmindre det forinden er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Ved anlæg af nye militære øvelsesområder eller skydebaner skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

Støjende fritidsaktiviteter

7.5.7 Nye skyde- og motorbaner

Nye skyde- og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der herved ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse med sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg. Nyanlæg af skyde- og motorbaner kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler herfor, f.eks. lokale forhold eller kapacitetsmæssige forhold.

Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens støjvejledning tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

7.5.8 Nye flyvepladser med rekreativt formål

Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning, kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse med flytning af operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen kan give sig udtryk i, at der samlet er færre personer belastet af flystøj, og/eller at støjbelastningens niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler herfor. Ved nyanlæg af rekreative flyvepladser skal Miljøstyrelsens støjvejledning overholdes.

7.5.9 Nye typer støjende fritidsaktiviteter

Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål, som f.eks. jetski og vandscootere, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter og naturbeskyttelsesinteresser m.v., tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.

7.5.10 Eksisterende skyde- og motorsportsbaner

Eksisterende skyde- og motorsportsbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB).

Nær de eksisterende skydebaner og motorsportsbaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål medmindre det forinden er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Indenfor en afstand af op til 3000 m til eksisterende skydebaner og op til 750 m til motorsportsbaner, bør det på baggrund af anlæggets miljøgodkendelse vurderes hvorvidt et acceptabelt støjniveau kan overholdes inden der planlægges for støjfølsom anvendelse. Opmærksomhedszonen for støj fra eksisterende skydebaner og motorbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB).