Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
Redegørelse
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Vandmiljø

Vandmiljø

Det er et samfundsmæssigt mål, at vandløb, søer og kystvande skal have en god vandkvalitet og et alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal mennesker, dyr mv. beskyttes mod skadelige, miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Miljøkravene til vandmiljøet (overfladevand og grundvand) er fastsat i EU’s vandrammedirektiv og udmøntes i Danmark i Miljømålsloven.

Miljømålene for vandmiljøet med tilhørende indsatsprogram fremgår af de statslige vandplaner. Kommunen udarbejder på det grundlag vandhandleplaner med prioritering af indsatsen samt en tilhørende tidsplan.

Redegørelse