Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
Redegørelse
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Vandmiljø Redegørelse

Redegørelse


Vandplaner

Miljømål og retningslinjer for søer, vandløb og kystvande samt grundvand er fastlagt i de statslige vandplaner efter Miljømålsloven.
Faaborg-Midtfyn Kommune er omfattet af fire vandplaner: 1.12 Lillebælt Fyn, 1.13 Odense Fjord, 1.14 Storebælt og 1.15 Sydfynske Øhav. Planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Vandplanens retningslinjer har i henhold til miljømålslovens § 25 til formål at understøtte  vandplanens indsatsprogram med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster. Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet.
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i vandoplandene gælder generelle retningslinjer samt mere specifikke retningslinjer for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande, blandings- og aktivitetszoner, miljøfarlige forurenende stoffer samt i for koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer. Retningslinjerne er enslydende i alle vandplaner.

Indsatsprogram

De statslige vandplaner indeholder et bindende indsatsprogram frem til og med 2015 til opfyldelse af miljømålene. Vandplanerne er gældende fra 22. december 2011. 

Indsatsprogrammet er opdelt i generelle virkemidler og målrettede virkemidler. De generelle virkemidler implementeres via sektorlovgivningen. Det gælder f.eks. regler for randzoner langs vandløb og søer samt for efterafgrøder.   De målrettede virkemidler gælder kun bestemte arealer, der er udpeget i vandplanerne. Det gælder f.eks. vandløbsstrækninger, hvor vedligeholdelsen skal ændres eller åbning af rørlagte vandløb.

Vandhandleplaner

Kommunalbestyrelsen skal senest et år efter vandplanernes offentliggørelse udsende en vedtaget vandhandleplan. Vandhandleplanen skal beskrive hvordan den målrettede del af vandplanernes indsatsprogram tilrettelægges og prioriteres i kommunen, så den fastlagte indsats kan gennemføres inden udgangen af 2015.  I Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter vandhandleplanen indsatsprogrammer fra de 4 vandplaner, der geografisk berører kommunen.  Vandhandleplanen kan ses her med tilhørende kortgrundlag for de målrettede virkemidler.