Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Redegørelse
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Affaldsbehandling Redegørelse

Redegørelse


Udlæg af arealer til deponi og forbrændingsanlæg

Der skal ikke i den kommende planperiode findes placeringsmuligheder for nye deponier eller affaldsforbrændingsanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

For forbrændingsanlæggene, Odense Kraftvarmeværk og Svendborg Kraftvarmeværk, er der begge steder tilstrækkelig kapacitet.

For deponierne, Odense Nord og Klintholm I/S er der begge steder tilstrækkelig kapacitet.

Kommunal organisering af affaldsområdet

Siden 1.1.2008 har affaldsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret i to dele.

  1. Myndighedsopgaver herunder planlægning og tilsyn er placeret i den kommunale administration.
  2. Alle driftsopgaver er samlet i FFV Renovation A/S. Driftsopgaverne omfatter hovedsageligt dagrenovation, genbrugsindsamling og genbrugsstationer.

Fælleskommunale affaldsselskaber

Faaborg-Midtfyn Kommune er medlem i følgende, fælleskommunale affaldsselskaber:

  • FAKS, Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.A., som desuden omfatter Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner. Selskabet forhandler forbrændingsaftaler og har ansvaret for den nedlukkede losseplads ved Sandholt Lyndelse med drift og vedligeholdelse af gas- og perkolatsystemer.
  • Klintholm I/S, som er et fælleskommunal deponi, som desuden omfatter Kerteminde, Langeland, Nyborg, Ærø og Svendborg kommuner. Ud over den daglige drift organiserer selskabet eksport af slam fra kommunernes spildevandsrenseanlæg til Tyskland, hvor det videreforarbejdes.
  • Motas, Modtagestation Syddanmark I/S, som indsamler og håndterer farligt affald for 15 syddanske kommuner.

Kommunale regulativer på affaldsområdet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende regulativer:

  • Et regulativ for erhvervsaffald, der gælder for alle virksomheder, offentlige og private institutioner. Regulativet fastsætter pligter for virksomhederne og regler for håndtering af affaldet.
  • Et regulativ for husholdningsaffald, der gælder for dagrenovation og alt andet affald fra husholdninger. Regulativet fastlægger borgers pligter og regler for håndtering af affaldet.

Regulativerne bliver jævnligt opdateret, idet affaldsområdet hele tiden opdager nye måder til genbrug og genanvendelse.