Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Biogas Redegørelse

Redegørelse

Placering af biogasanlæg

 

Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger to områder til lokalisering af fælles biogasanlæg.

Der var allerede før Kommuneplan 2013 planlagt for et område til biogasanlæg ved Sandholdt Lyndelse. Området har tidligere været anvendt til og skal i et vist omfang fortsat anvendes til aff aldsbehandling.

Under udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 ønskede kommunen, at sende et signal om at realisering af biogasanlæg prioriteres, og at kommunen aktivt understøtter investeringer i anlæg til produktion af grøn energi baseret på jordbrugets restprodukter. Derfor blev der peget på perspektivområder for yderligere muligheder for placering af biogasanlæg.

Det har vist sig, at det ikke har været muligt at fi nde en placering indenfor disse perspektivområder, hvor kravene til afstand fra boliger, gode adgangsforhold og ejerforhold kunne opfyldes.

For at fremme etableringen af et anlæg er der derfor også vurderet på mulige områder udenfor perspektivområdet. Udpegningen er baseret på Miljøministeriets geografiske analyse for biogasanlæg (publikationen: Sammenhængende landbrugsplanlægning). Herefter er et område udvalgt på baggrund af husdyrbrugsstrukturen, nærheden til det primære vejnet og sammenhængen til kommunens bymønster (Landbrugslandet).

Ud fra dette peges på et område mellem Heden og Allested som en mulighed for et biogasanlæg.

Begge områder er placeret centralt i kommunen og beliggende ud til hovedvejen mellem Faaborg og Odense som betyder, at landbrug i hele kommunen potentielt vil kunne levere til et anlæg placeret på en af disse lokaliteter.

Et anlæg skal årligt kunne behandle 320.000 tons gylle fra de omkringliggende landbrug. Det er ca. 60% af den gylle der produceres i kommunen. Hertil kommer behandling af ca. 30.000 tons energiafgrøder og 10.000 tons anden biomasse. På sigt kan anlægegt udvides til at behandle 500.000 t biomasse. Leveringen sker primært med lukkede tankbiler af hver ca. 36 tons.

Det forventes at anlægget kan dække 10-12.000 husstandes forbrug af energi.