Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forurenet jord Det siger loven

Det siger loven


Retningslinjerne vedrørende forurenet jord er fastsat i medfør af planlovens § 11b, stk. 2.

Der gælder pr. juni 2013 følgende lovgivning:

 • Jordforureningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009
 • Bekendtgørelse nr. 554 af 19.5.2010 om definition af lettere forurenet jord
 • Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 1662 af 21.12.2010 om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald
 • Bekendtgørelse nr. 1022 af 25.8.2010 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet

Kommunen administrerer følgende regler:

 • Påbud til forurenere om undersøgelse og oprensning, herunder "villa-olietankssager"
 • Tilladelse til ændring af arealanvendelse til mere følsom anvendelse eller gravearbejder på forurenede arealer, som er kortlagt efter Jordforureningsloven (§ 8-tilladelser)
 • Sikrer at ejere af arealer, der agtes bebygget med boliger, børnehaver eller lignende, sørger for, at de øverste 50 cm jord er uforurenet eller, at arealet er afdækket med varig befæstelse
 • Tilladelse til at forurenet jord indbygges i et genanvendelsesprojekt f.eks. en støjvold jf. Miljøbeskyttelseslovens § 19
 • Udpegning af områder, der skal indgå i kommunens områdeklassifikation, dvs. områder, der er diffust forurenet, såsom vejområder, områder langs jernbanestrækninger eller byområder
 • Anvisning af forurenet jord og jord fra kortlagte arealer, offentlige vejarealer, områdeklassificerede arealer og godkendte jordmodtageanlæg til deponering, rensning eller genanvendelse

Regionen administrerer følgende regler:

 • Kortlægning af forurenede grunde (V1- og V2-kortlægning jf. Jordforureningsloven)
 • Udtalelse om tilladelser til ændret arealanvendelse og gravearbejder på kortlagte ejendomme i forhold til den offentlige indsats (Jordforureningslovens § 8)
 • Administration af tilførsel af jord til råstofgrave
 • Administration af værditabsordningen