Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forurenet jord Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At håndtering og bortskaffelse af forurenet jord hverken på kort eller lang sigt medfører risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand, recipienter (havet, søer mv.) eller miljøet i øvrigt
  • At så meget forurenet jord som muligt renses og genanvendes, så forbruget af råstoffer og deponeringskapacitet mindskes. Den miljømæssige gevinst ved rensningen bør dog stå i et rimeligt forhold til de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved behandlingen
  • At genanvendelse af lettere forurenet jord kun sker på steder, som på både kort og lang sigt er robuste overfor forurening af jord, grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt
  • At genanvendelse af lettere forurenet jord sker gennem store reelle projekter, der ikke har karakter af en "skjult deponering"
  • At forurenet jord, som ikke kan sorteres, renses eller genanvendes, deponeres på et deponeringsanlæg eller i et specialdepot
  • At forureningsniveauet for jord, som mistænkes for at være forurenet, bestemmes inden jorden håndteres eller bortskaffes