Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forurenet jord Retningslinjer

Retningslinjer


10.3.1

Ved bortskaffelse af forurenet jord i Faaborg-Midtfyn Kommune skal det tilstræbes at følge følgende prioritering:

  1. Rensning. Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse, såfremt dette er muligt med en rimelig teknisk/økonomisk indsats
  2. Anvendelse. Såfremt punkt 1 ikke kan efterleves, skal forurenet jord anvendes primært til afdækning på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge- /anlægsprojekter
  3. Deponering på deponeringsanlæg. Såfremt punkt 1 og 2 ikke kan efterleves, skal forurenet jord deponeres på godkendt deponeringsanlæg eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil
  4. Deponering andetsteds. Såfremt punkterne 1-3 ikke kan efterleves, kan forurenet jord deponeres på et særskilt, godkendt specialdepot uden tilknytning til et deponeringsanlæg

10.3.2

Et depot for forurenet havnesediment må normalt kun anvendes til deponering af havnesediment og ikke modtage andre materialer.
Et depot for forurenet havnesediment skal være tæt, således at der ikke kan ske udsivning af perkolat til jorden eller til vandmiljøet.
En eventuel udledning af overskudsvand fra et depot for forurenet havnesediment skal ske på en sådan måde, at udledningen af de stoffer, der er omfattet af Miljøministeriets gældende love og regler om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi.