Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Telemaster Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinjerne

Kommuneplanens retningslinjer for telemaster er gældende for alle typer høje masteanlæg, herunder telemaster, mobilmaster, radiomaster mv.

Teleselskaberne skal ifølge mastelovgivningen stille deres master til rådighed for hinanden. Hensigten hermed er at begrænse antallet af master.

Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjerne bygger på en 3-trins filosofi. Første trin sigter at der først og fremmest anvendes eksisterende høje bygningsværker til antenne faciliteter.

Andet trin sigter at nye mindre maste-/antenneanlæg på op til 30 m opstilles i byer eller i bymæssig bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering derefter ske i det åbne land, helst i tilknytning til anden bebyggelse og anlæg.

Tredje trin tilsigter, at nye høje masteranlæg prioriteres opstillet nær byerne. Først når denne mulighed er udelukket kan en placeringer nær mindre byer og i det åbne land overvejes. De mest værdifulde landskabelige og kulturhistoriske områder skal helt friholdes.

Landskabelige hensyn

Retningslinjerne skal sikre, at en række landskabelige og nabomæssige hensyn indgår i sagsbehandlingen af alle ansøgninger om master.

Master skal opstilles, så de indpasses bedst muligt i det åbne land. Det betyder, at der ske en vurdering af mastens relation til landskabet i nærområdet, mastens design i relation til omgivelserne, samt samspil med øvrige teknsike anlæg i nærområdet, se endvidere retningslinjer for opstilling af husstandsvindmøller.

Vedrørende særligt beskyttede landskaber

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at sikring af mobildækning er et tungtvejende hensyn som kan tilsidesætte landskabsbeskyttelsen. Kommuneplanens retningslinjer tilsigter dog at dette ikke sker uden grundig forundersøgelse og at alle muligheder efter retningslinje 10.4.1-10.4.3 afprøves.