Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Telemaster Retningslinjer

Retningslinjer


10.4.1 Lokalisering af teleanlæg uden landskabelige konsekvenser

Udbygningen på telekommunikationsområdet skal altovervejende ske i form af anlæg uden landskabelige konsekvenser.

Herved forstås installationer, der anbringes på siden eller ovenpå eksisterende bygninger og anlæg (eksempelvis kirker, skorstene, siloer, vindmøller, højspændingsmaster, eksisterende antennemaster o.l.), uden at de bidrager yderligere til volumen eller højde på den bygning eller det anlæg, de placeres på.

Disse typer af installationer kan etableres overalt i kommunen.

10.4.2 Lokalisering af teleanlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser

Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinie 10.4.1 ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af  anlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser.

Herved forstås enten etablering af mindre maste-/antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg (herunder også forhøjelse af eksisterende master/antenner), når bygningsværkets samlede højde herved kun forøges med max. 1/3, eller opstilling af nye master/ antenner på max. 30 m på jomfruelig jord.

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det kommunale bymønster, dvs. i hoved- eller lokalbyer eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i det åbne land, normalt i tilknytning til anden bebyggelse og anlæg.

Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen:

  • Landskaber der skal beskyttes
  • Særlige arkæologiske beskyttelsesområder
  • Kirkebeskyttelseszoner

10.4.3 Lokalisering af teleanlæg med landskabelige konsekvenser - højere anlæg

Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinierne 10.4.1 og 10.4.2 ikke kan overholdes, kan der som sidste mulighed ske udbygning med nye maste-/antenneanlæg på over 30 m's højde eller udbygning af eksisterende anlæg med maste-/antenneanlæg, der forøger højden af det eksisterende anlæg med mere end 1/3.

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det kommunale bymønster, dvs. i hoved- eller lokalbyer. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen:

  • Landskaber der skal beskyttes
  • Særlige arkæologiske beskyttelsesområder
  • Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav
  • Kirkebeskyttelseszoner

Anlæg af denne type må ikke overstige en samlet højde på 60 m.

10.4.4 Landskab

Ved opstilling af master efter retningslinje 10.4.2 og 10.4.3 skal den landskabdelige tilpasning ske ifølge retningslinje 10.1.10 - 10.1.14 for husstandsmøller. Master kan som udgangspunkt ikke opstilles indenfor beskyttelseslandskaber jf. retningslinje 6.1.1.