Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Vindmøller Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinjer:

Ved beboelse forstås både nabobeboelse og beboelse på den ejendom, hvorpå vindmøllen/vindmøllerne er opstillet.

Ved 10 timers skyggekast skal forstås: 10 timers reel skyggetid beregnet i programmet WindPro eller lignende program.

Ved vindmøllens total højde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn.

Vindmøller kan ikke opstilles i områder, som er fredede eller under fredning eller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur eller §§§ 15, 16 og 17 om beskyttelseslinier ved strand, søer og skove. De kan heller ikke opstilles, så de berører eller beskadiger beskyttede sten- og jorddiger efter § 29 i museumsloven.

Alle vindmøller uanset størrelse skal anmeldes til kommunen, inden de etableres.

Lokalplanlægning for vindmøller

Ud over retningsliniens krav til indhold af en lokalplan, skal den efter vindmøllecirkulæret desuden angive vindmøllernes maksimale totalhøjde, udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne inden for lokalplanområdet samt angive det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner.

VVM for vindmøller

Ved planlægning for en eller flere møller med en total højde på over 80 m eller for 4 møller og derover, skal der gennemføres en VVM - procedure samt udarbejdes kommuneplantillæg. Der kan derudover være tale om VVM pligt, hvis det ved en screening (jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2) af et vindmølleprojekt vurderes, at projektet vil påvirke miljøet i et væsentligt omfang

Vindmøller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Planlægningen for vindmøller er et led i energisektorens omstilling fra at være baseret på fossile brændstoffer til i højere grad at være baseret på vedvarende energikilder. I 2025 skal 35 % af vores energiforbrug komme fra vedvarende energikilder. Heraf skal halvdelen komme fra vind. Det betyder at der stadig skal flere vindmøller op og at vi skal erstatte gamle møller med nye. I 2007 blev ca. 17 % af det samlede energiforbrug i Danmark dækket af vedvarende energi. Vindenergi udgjorde ca. 20 % af den samlede vedvarede energiproduktion.

I Faaborg-Midtfyn Kommune står der 37 vindmøller, se Hovedkort 4 ekskl. Husstandsvindmøller. De leverer hvert år ca. 35 mio kWh. Det svarer til elforbruget i ca. 5000 husstande. Møllerne er opstillet mellem 1989 og 2002, men primært i årene omkring 1993 og 1999.

I forbindelse med kommuneplan 2009 blev det undersøgt om der i Faaborg-Midtfyn Kommune kunne findes egnede området til store landvindmøller med en totalhøjde på mellem 125 m og 150 m. Forudsætningen for opgaven var at der skulle findes arealer der kunne rumme mindst 3 møller, dvs. 12,5 ha. Analysen herefter omfattede en GIS-analyse, visibilitetsanalyser (foretaget af Naturstyrelsen) samt en konkret gennemgang af hvert enkelt område. Der blev ikke fundet egnede arealer til store landvindmøller i Faaborg-Midtfyn.

Lokal tilskyndelse til vindmølleplanlægning

For at understøtte en lokal forankring af de nye vindmøller indeholder lov om fremme af vedvarende energi, der trådte i kraft 1. januar 2009, en række ordninger, der tilgodeser de lokalområder, hvor de nye møller skal opstilles:

  • En model for lokalt medejerskab i vindmølleprojekter
  • En garantifond til støtte for lokale vindmøllelaug
  • En grøn ordning 
  • En værditabsordning for naboer
  • Ordningerne administreres af Energinet.dk
  • Udpegningsgrundlag

Husstandsmøller

Retningslinjerne for husstandvindmøller og master skal sikre, at en række landskabelige og nabomæssige hensyn indgår i behandlingen af ansøgninger om husstandsmøller og master. Generelt gælder det, at møllerne skal overholde gældende krav i forhold til støj, typegodkendelser, landzonetillaelse og godkendelser i øvrigt. Retningslinjerne sikre at følgende  vurderes:

  • Udstrækningen af nærområdet
  • Landskabkarakteren i nærområdet
  • Landskabets kompleksitet (mængden af forskelligeartede landskabselementer).
  • Udsigter

Husstandmøller og master skal opstilles, så de indpasses bedst muligt i det åbne land. Det betyder, at der skal ske en vurdering af møllens relation til landskabet i nærområdet, møllens design i relation til omgivelserne, samt samspil med øvrige tekniske anlæg og vindmøller i nærområdet.

Nærområdet er det område, hvor møllen vurderes at være et fremtrædende landskabselement. Udstrækningen af dette område afhænger af landksabets karakter og møllens størrelse. I et kuperet landksab med varierende beplantning kan nærområdet være lille, mens det i et fladt, åbent område vil være større. Generelt vil et landksab med små rum og mange elementer af bebyggelse og beplantning være mindre egnet til opstilling af vindmøller. Hvis landskabet samtidig opleves som karakterstærkt (bebyggelse og beplantning opleves ensartet og sammenhængende) vil vindmøllen yderligere virke fremmed, fordi den vil være visuelt forstyrrende for helheden.

Karakteren af landskabet i nærområdet har indflydelse på afgørelsen om opstilling af vindmøller. I mange tilfælde opleves en mølle, som står fuldt synligt som mindre indgribende end en mølle, hvor de roterende vinger lapper ind over træer eller bygninger. I disse tilfælde opleves der en visuel konflikt mellem møllen og omgivelserne. Denne konflikt kan nedsættes, hvis møllen gives et enkelt og "rent" design.

Hvis der er flere møller eller andre tekniske anlæg indenfor området, vurderes det, om det samlede indtryk vil påvirke landskabsoplevelsen negativt. Som en del af denne vrudering indgår det, om der er harmoni mellem eksisterende synlige møller.

Et væsentligt forhold er vindmøllens relation til eventuelle vrædifulde udsigter, f.eks. til kysten eller værdifulde landskabsområder som markante ådale, herregårde eller lignende.