Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Det siger loven
Statslige intersser
Retningslinjer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Det siger loven

Det siger loven


Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 6.

Kommuneplanen skal  jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8 indeholde retningslinier for sikring af støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. planlovens § 15a.

Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol mde risikoen for større uheld med farlige stoffer

Cirkulære nr. 37 af 20/04/2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.