Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Det siger loven
Statslige intersser
Retningslinjer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Retningslinjer

Retningslinjer


10.9.1

Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m, jf. hovedkort 4. 

Inden for konsekvensområderne må der ikke planlægges for risikofølsom arealanvendelse, medmindre det er sikret, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Eventuel ændring af konsekvensområdet kan ske efter en konkret risikovurdering af den aktuelle virksomhed.

Der må ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor opmærksomhedszonerne, se hovedkort 4, før der er foretaget en nøjere vurdering af mulighederne for at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt de økonomiske konsekvenser herved.

10.9.2

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

10.9.3

Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.