Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kollektiv trafik

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Den trafikale infrastruktur Redegørelse

Redegørelse


Uddybning af retningslinjerne

Infrastruktur

Hovedstrukturen i den overordnede infrastruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune udgøres af statens veje, jf. kort:

 • motorvejen mellem Odense og Svendborg
 • vejforbindelserne mellem Faaborg og Odense, mellem Nyborg og Bøjden og mellem Faaborg og Svendborg

Herudover indgår et mere finmasket kommunalt vejnet, der fra statens vejnet skaber forbindelser til lokale delområder i kommunen. Der er stor forskel på de kommunale veje og deres funktion.

Desuden:

 • jernbanen mellem Odense og Svendborg
 • færgefart Bøjden - Fynshav og færgefart Faaborg - Ærø 

Motorvejen Odense - Svendborg danner sammen med statsvejen mellem Odense og Faaborg en transportkorridor af stor betydning for kommunens erhvervsliv.

Den øvrige del af det overordnede vejnet har stor betydning for erhvervslivet i de byer, der ligger uden for hovedkorridorerne og ikke mindst for bosætningsmulighederne disse steder.

Trafikudvikling

Ifølge transportministeriets seneste opgørelse er udviklingen i biltrafikken de seneste år blevet bremset af den økonomiske krise, og fra den anden halvdel af 2008 til udgangen af 2010 er der sket et fald i trafikken. Det forventes dog at biltrafikken vil stige i takt med at samfundsøkonomien forbedres. Fra 2010 til 2011 steg trafikken i gennemsnit med 1,6 % i hele landet.

På landsplan er der en forventning på stigning i trafikken på vejnettet på 1-2% pr. år. Den begrænsede stigning skyldes primært forventningerne om en langsom forbedring af økonomien kombineret med de generelle tendenser til øget pendling over længere afstande og fortsat øget globalisering af handel og dermed godstransport.

Ifølge Vejdirektoratets Jylland-Fyn trafikmodel forventes der en stigning i trafikmængde i Faaborg-Midtfyn Kommune på ca. 1,7% pr. år frem til 2025.

Den største udvikling i trafikken forventes at ske i de områder, hvor der sker den største by- og erhvervsvækst, primært koncentreret omkring Ringe og øvrige byer tæt ved Svendborg-motorvejen og Odense.

Vejreservationer

I kommunens vejplan for det overordnede vejnet indgår de vejreservationer for nye planlagte overordnede veje, forlægninger m.v. Arealreservationer til fremtidige veje skal friholdes for anlæg og aktiviteter m.v., der kan vanskeliggøre etableringen af de pågældende vejanlæg.

Kommunen vil prioritere vejene, hvor de største trafikstrømme forventes og ønskes at være. Dette vil især være den regionale trafik til og fra kommunen, primært mod Odense, men også mod Nyborg og Svendborg. Derudover er der den gennemkørende regionale trafik mellem Odense og Svendborg, som primært vil blive afviklet på motorvejsnettet. Vigtige trafikstrømme er også den nationale trafik til E20 motorvejen mod hhv. Jylland og Sjælland samt til Als via færgehavnen i Bøjden.

Vigtige trafikale mål for vurderingen af trafikken i Faaborg-Midtfyn Kommune er:

 • De største byer i Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedbyerne Faaborg og Ringe, endvidere har også Odense, Svendborg og til dels Nyborg med E20 betydning for trafikmønsteret og dermed kravene til vejstruktur og –udformning i kommunen. Byerne er primært forbundet at statsveje i form af to-sporede hovedlandeveje. Kun statsvejen mellem Odense og Svendborg er i dag anlagt som motorvej.
 • Den vigtigste havn i kommunen er færgehavnen i Bøjden, hvorfra der er forbindelse til Als og videre vejforbindelse til Tyskland og det øvrige Europa. Fra Faaborg Havn er der forbindelse til en række øer i det sydfynske øhav, herunder Lyø, Avernakø, Bjørnø og Ærø. Desuden anløber flere krydstogtskibe Faaborg Havn i løbet af året.
 • Godstransporten er primært koncentreret i den østlige del af kommunen i båndet mellem Odense og Svendborg, langs jernbanen og motorvejen. Herfra er der god adgang til Odense, Ringe og Svendborg som de vigtigste destinationer.

I forbindelse med kommuneplan 2009 blev der vedtaget en lang række vejreservationer. Vejreservationerne blev overført uredigeret fra den tidligere Regionsplan 2005, udarbejdet af det daværende Fyns Amt. Det har derfor været nødvendigt at vurdere om de stadig er relevante.

I vurderingen af hvilke vejreservationer der udtages af kommuneplanen er følgende parametre vurderet: Vejstruktur, fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø.

Ringe

I Ringe er vurderingen, at det i et vist omfang kan være hensigtsmæssigt at beholde biltrafikken i Ringe by, hvor den kan være med til at understøtte liv og handel i bymidten. Dette peger på et behov for en nærmere vurdering af konsekvenserne på sigt af trafikstrukturen med en hel, delvis eller ingen realisering af de planlagte veje ved byen. Vejreservationerne i Ringe opretholdes og afventer en nærmere analyser af trafikstrukturen.

OPRETHOLDES: Omfartsvej vest om Ringe

Omfartsvejen giver forbindelse til tilslutningsanlægget til Svendborgmotorvejen nord for Ringe fra Gestelevvej og Assensvej. Formålet er at øge fremkommeligheden på rute 323 og 167 samt at sænke uheldsrisikoen. Omfartsvejen udgør en vejklasse 1 og en 4,5 km 2-sporet landevej.  Reservationen krydser et område med biologisk interesser, samt områder med skovbyggelinjer og vil således have en negativ indflydelse på miljøet. Det vurderes også at vejen vil have en negativ effekt for byens handelsliv og dermed byens bymiljø fordi at den vil lede en del af trafikken udenom byen og dermed fjerne noget af grundlaget for byen. Vejreservationen opretholdes foreløbigt og vejreservationen indgår i en mere detaljeret analyse af trafikstrukturen i Ringe.

OPRETHOLDES Forlægning af rute 323 øst for Ringe

Projektet omfatter en 2,3 km lang 2-sporet landevej i vejklasse 1.  Forlægningens primære formål er dog i forhold til den fremtidige byudvikling i Ringe, hvor en etapevis etablering af forlægningen kan understøtte en videre udbygning af Ringe by, herunder særligt erhvervsområdet, i østlig retning. Ifølge Fyns Amts tidligere undersøgelser, vil vejen forløbe gennem særlige biologiske interesseområder, hvorfor det forventes en negativ effekt på naturområder, hvorimod bymiljøet i Ringe vil blive forbedret som følge af mindre støj og luftforurening. På baggrund af ovenstående vurdering af de fire kriterier, er det tvivlsomt, om reservationen bør bibeholdes i fuldt omfang. En endelig afgørelse anbefales at bero på en nærmere analyse og strategi for trafikken i og ved Ringe.

AFLYSES Forlægning af rute 323 nord om Ryslinge

Formålet med forlægningen har primært været at øge fremkommeligheden på strækningen. Forlægningen er derudover en forlængelse af forlægningen af rute 323 øst om Ringe. Strækningen afvikler ikke store trafikstrømme og derfor aflyses reservationen. AFLYSES Forlægning af rute 323 nord om Fjellerup Formålet med forlægningen har været at øge fremkommeligheden på landevejen og aflaste landevejen ind gennem Fjellerup by, Højholtvej og Daugårdsvej. Forlægningen er derudover en naturlig forlængelse af forlægningen af rute 323 nord om Ryslinge. Strækningen afvikler ikke store trafikstrømme og vejreservationen aflyses.

AFLYSES Omfartsvej på rute 301 vest om Rolfsted og Ferritslev

Vejen består af en strækning på 4,4 km omfartsvej som vil lede den gennemkørende trafik uden om Rolfsted og Ferritslev. I trafiksikkerhedsplanen 2012-2016 er strækningen gennem Rolfsted foreslået trafiksaneret med byporte og krydsningsheller for lette trafikanter. Derudover en udvidelse af kantbanen, således at lette trafikanter mere sikkert kan færdes langs med vejen. Det vurderes således ikke at omfartsvejen vil have en yderligere positiv effekt på trafiksikkerheden. Ud fra en samlet vurdering har kommunen aflyst vejreservationen.

AFLYSES Forlægning af rute 329 gennem Millinge og Falsled

Formålet med forlægningen var at aflaste landevejsstrækningen gennem Millinge og forøge trafiksikkerheden omkring skolevejen til Svanninge Skole. Projektet omfatter en næsten 10 km lang 2-sporet landevej. Den mulige aflastning af vejen gennem Millinge og Falsled forventes at være begrænset, idet en stor del af trafikken på rute 329 i dag er lokaltrafik. Vejreservationen aflyses, idet det som alternativ i Millinge planlægges at ombygge krydset Assensvej - Østerbyvej - Kirkegyden med signalanlæg og fodgængerfelter.

AFLYSES Forlægning af Ibjergvej/Rolighedsvej nord for Aarslev

Projektet omfatter en tracémodernisering af 7,1 km eksisterende kommunevej i vejklasse 2 på strækningen Ibjergvej og Rolighedsvej mellem Svendborgmotorvejen ved Årslev og Ørbækvej ved Rolfsted. Formålet med ud- og ombygningen var at etablere ny overordnet og naturlig landevejsforbindelse mellem E20 ved Langeskov og tilslutningsanlægget ved Årslev til Svendborg-motorvejen. Det vurderes at Svendborgmotorvejen for størstedelen af Faaborg-Midtfyn Kommune i dag vil være en mere attraktiv forbindelse til E20. På denne baggrund aflyses vejreservationen.

Ny vej til byudviklingsområde øst for Faaborg

Masterplanen for Faaborg lokaliserer som ny byudvikling mod øst i området ved Alléskoven. I forhold til Faaborg by og opland skal det nye byområde betjenes af eksisterende og nye lokalveje ved Kaleko. Samtidig skal trafikken dæmpes gennem den østlige del af Kaleko. Projekt Vejadgangen etableres dels ved en udbygning af 250 m af Alléskovvej i Kaleko, dels ved at den gennemkørende trafik på Prices Havevej ledes ad en ny 7 m bred vej øst om Kaleko til et nyt kryds på Alléskovvej, jf. figur 19. Udvidelsen af kørebanen på den eksisterende del af Alléskovvej fra 5,0 m til 6,0 m vil kræve arealerhvervelse, hvor det vil blive nødvendigt at ekspropriere dele af forhaverne til matriklerne langs med strækningen. Udvidelsen af vejen vil dog på det meste af strækningen kunne foretages mod nord, hvor der er planlagt ny bebyggelse, hvorved omfanget af arealerhvervelse ved eksisterende matrikler vil være begrænset til at berøre 2 matrikler.

I Masterplanen er det nye kryds mellem den nye vejforbindelse og Alléskovvej foreslået som to forsatte 3-benede kryds. For at understøtte områdets fremtidige vej- og trafikstruktur foreslås dette kryds i stedet udformet som en 4-benet rundkørsel som skitseret i figuren. Det eksisterende kryds Kalekovej - Prices Havevej - Alléskovvej foreslås samtidig reguleret, så det afspejler det fremtidige trafikmønster. Prioriteten i krydset foreslås ændret, således at den primære retning vil være Kalekovej-Alléskovvej. Endvidere foreslås krydset ombygget som en hævet flade for at dæmpe hastigheden gennem byen og understrege ændringen i vigepligt. Etableringen af den nye vejforbindelse øst for Prices Havevej og den ændrede krydsudformning vil betyde en fredeliggørelse af den sydlige del af Prices Havevej gennem den nordlige del af Kaleko, hvor vejen er meget smal og snoet. Med den foreslåede ændring af krydset, vurderes det ikke være nødvendigt at nedrive huse, men ekspropriation af en del af forhaven ved Prices Havevej 2 og/eller Alléskovvej 4 kan blive nødvendig.

Ny vej til byudviklingsområde ved Årslev - Sdr. Nærå

Helheds- og bebyggelsesplanen for Årslev-Sdr. Nærå forudsætter som beskrevet i afsnit 5.2.1, at byudviklingsområdet mod syd vejbetjenes ad en ny vej, der skal forløbe mellem den overordnede fordelingsvej Svendborgvej ved Årslev og lokalvejen Torpegårdsvej i Sdr. Nærå. På strækningen passerer den nye vej Svendborgbanen på en ny bro. For at sikre områdets forbindelse mod nord og øst til fordelingsvejen Ibjergvej - Rolighedsvej omfatter projektet også en ny vej mellem Torpegårdsvej og Åvej samt en tilhørende udbygning af Åvej - Vandstedgyden. Projektet omfatter anlæg af en ny 4 km lang primær lokalvej med kryds ved henholdsvis Svendborgvej og Torpegårdsvej samt mellemliggende kryds for adgangsbetjening af boligområderne. Ved Svendborg-banen fører vejen over banen på en ny bro. Den supplerende vejforbindelse til Ibjergvej består dels af ny vej mellem Torpegårdsvej og Åvej og en udbygning af Åvej og grusvejen Vandstedgyden, i alt ca. 800 m. Afhængig af hvordan og i hvilken rækkefølge, der byudvikles i den sydlige del af Årslev og Sdr. Nærå, kan den nye vej anlægges i etaper i takt med byudviklingen. Det vurderes, at trafikken til og fra den nye vej primært skal adgangsbetjenes fra Vest via Svendborgvej. I forbindelse med en etapeopdeling af byudviklingen, vil det således være hensigtsmæssigt at starte fra vest mod øst, hvor krydsningen af jernbanen vil udgøre en naturlig etapegrænse. For den del af vejreservationen, der består af den planlagte forbindelse mellem Torpegårdsvej og Ibjergvej er det vurderet, at denne forbindelse alene vil have en begrænset betydning for den eksisterende trafik i Sdr. Nærå, og for trafik til og fra den østligste del af den planlagte byudvikling. Langt størstedelen af trafikken til og fra den nye bebyggelse vurderes derimod at ville køre mod vest og anvende Svendborgvej. Dette skal også ses i sammenhæng med det foreslåede fravalg af vejreservationen for udbygning af Ibjergvej, som ikke er i overensstemmelse med den ønskede vejstruktur i kommunen. Det anbefales således, at denne del af vejreservationen udgår af projektet.

Masterplan for Ringe - vejbetjening af nye boligområder Masterplan Ringe indeholder en plan for byudvikling i den sydlige del af Ringe. Udviklingen vil primært være koncentreret omkring Boltinggårdvej, og vil indeholde 400-600 boliger. Det er i masterplanen vurderet, at en sydlig udbygning af Ringe ikke vil betyde behov for nye vejforbindelser. I forbindelse med en nærmere vurdering af trafikstrukturen i Ringe vil der blive gennemført nærmere analyser af den fremtidige trafik som en følge af en sydlig udbygning med boliger.

Vejreservationer på statsvejnettet

På statsvejnettet i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger der vejreservationer for en omfartsvej på rute 43 uden om Heden, en omfartsvej nordvest om Kværndrup der forbinder Svendborg-motorvejen med rute 8, en forlægning af rute 8 ved Gislev samt en forlægning af rute 44 ved Vester Åby. Vejreservationerne på statsvejnettet behandles overordnet, og eventuelle ændringer af disse skal foretages af Vejdirektoratet, som er myndighed for statsvejene. Vejreservationerne er nærmere beskrevet i nedenstående.

OPRETHOLDES Omfartsvej ved Heden

Projektet omfatter en omfartsvej på ca. 1,6 km vest om Heden på rute 43. Omfartsvejen er særlig relevant i forbindelse med en Fyn-Als forbindelse, da en mulig vejforbindelse på Fyns siden indebærer en opgradering af rute 43. På baggrund af vurderingen af vejreservationen ud fra de fire kriterier, anbefales det, at Vejdirektoratet opretholder den pågældende vejreservation.

OPRETHOLDES Omfartsvej nordvest om Kværndrup

Omfartsvejen nordvest om Kværndrup vil aflaste trafikken gennem Kværndrup, herunder også skoleveje i Kværndrup, da den gennemkørende trafik fra kommunens sydlige og vestlige del vil benytte denne vej til Svendborg-motorvejen. På baggrund af vurderingen af vejreservationen ud fra de fire kriterier, anbefales det, at Vejdirektoratet opretholder den pågældende vejreservation.

OPRETHOLDES Forlægning af rute 8 ved Gislev

Forlægningen af rute 8 vest om Gislev vil aflaste den regionale trafik gennem Gislev. Fremkommeligheden for trafikken fra Bøjden - Faaborg mod Nyborg og videre mod Sjælland vil således blive forbedret væsentligt med denne vejforlægning. På baggrund af vurderingen af vejreservationen ud fra de fire kriterier, anbefales det, at Vejdirektoratet opretholder den pågældende vejreservation.

OPRETHOLDES Forlægning af rute 44

Vejreservationen om forlægning af rute 44 ved Åstrup og Vester Åby virker hensigtsmæssig, da vejen på den pågældende strækning er kurvet med mange bakker og deraf følgende overhalingsforbud. Vejen afspejler således ikke den karakter, den har som gennemfartsvej for den regionale trafik mellem Faaborg og Svendborg. Vejreservationen fortsætter i Svendborg Kommune og indebærer en længere forlægning af strækningen til Svendborg. På baggrund af vurderingen af vejreservationen ud fra de fire kriterier, anbefales Faaborg-Midtfyn Kommune, at Vejdirektoratet opretholder den pågældende vejreservation.

Fyn-Als forbindelse

Et af de største mulige fremtidige infrastrukturprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune er en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Region Syddanmark har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune i 2011 fået udarbejdet en screeningsanalyse, som belyser den trafikale og samfundsøkonomiske betydning ved etableringen af en fast Fyn-Als forbindelse. I denne analyse er der opstillet forslag til forbindelsens linjeføring over Lillebælt, samt infrastrukturen, der skal give forbindelse til det eksisterende overordnede vejnet på både Als og Fyn.

I screeningsanalysen er der undersøgt to forskellige scenarier for infrastrukturen på landsiden. Det første scenarie medfører, at det på de første ca. 18 km på Fyn-siden vil være nødvendigt at anlægge en helt ny vej syd om Bøjden og videre mod nord, vest om Svanninge. Denne er forudsat udført som motortrafikvej i form af 2+1 vej med 90 km/t. Herfra videre benyttes den eksisterende rute 43, hvor der ved Heden udføres ny omfartsvej på ca. 1,5 km længde. Der vil være flere mulige linjeføringer for en vej på Fyn, som bl.a. kan ligge mere vestligt. For alle linjeføringer er de topografiske forhold en udfordring, idet terrænet varierer mellem kote 2 og 124 m.

Det ene scenarios linjeføringsforslag ligger tæt på Faaborg. Herved kan vejstrækningen også benyttes som en opgradering af den nuværende rute 43, Faaborg- Odense, samt bedre betjene den trafik til og fra rute 8, som vil benytte broforbindelsen. Der forventes desuden behov for flere mindre ændringer eller lukninger af sidevejstilslutninger mm. på den eksisterende landevej (rute 43). Det andet scenario for infrastrukturen på Fyn omfatter en ny motorvejsforbindelse. Vejen er koblet til Svendborg-Odense motorvejen nord for Ringe ikke langt fra Sønder Højrup. Den forsætter herfra i direkte linjeføring mod sydvest og går mellem Østerby og Svanninge, syd om Lillemark, nord om Horne, syd om Bøjden og herfra til bro- eller tunneltilslutningen. Motorvejsscenariet er væsentligt dyrere end scenario 1. Landanlæggene på Fyn og Als vil samlet set være mere end tre gange så dyre i dette scenario som i scenariet med motortrafikvej. Derudover vil selve forbindelsen også være væsentligt dyrere, da den skal udformes med det bredere tværprofil som motorvej.

En samfundsøkonomisk analyse viser, at det første scenario med motortrafikvej er mest rentabelt, og at det andet scenario med en motorvejsløsning ikke vil være rentabelt. Arbejdet med planlægning for en fast forbindelse mellem Fyn og Als er fortsat i gang, og der er ikke taget stilling til hvilken linjeføring, forbindelsen eller landanlæggene skal have. Af denne grund er der i Faaborg-Midtfyn Kommune behov for vejreservationer til begge scenarier. Uanset selve Fyn-Als forbindelsen med bro eller tunnel vil arbejdet omkring en ny eller opgraderet vejforbindelse mellem Bøjden-Faaborg og E20 motorvejen være af vigtig strategisk betydning i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker om bedre vejforbindelse fra Faaborg til motorvejen i overensstemmelse med kommunens overordnede trafikstruktur.

Trafiksikkerhed

Hovedformålet med det overordnede vejnet er at betjene den gennemkørende trafik. Herudover forekommer der på dette vejnet en større eller mindre andel af lokal trafik. Lokaltrafikkens karakter (krydsning af vejen, hyppige sving ved sideveje, lav hastighed) er forskellig fra den gennemkørende trafiks karakter, ikke mindst fordi den lokale trafik for en stor del består af de såkaldte "lette trafikanter". Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det derfor nødvendigt, at omfanget af den lokale trafik holdes på et passende lavt niveau i forhold til den gennemkørende trafik. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2012 vedtaget en trafiksikkerhedsplan, der på baggrund af skolevejsanalyse i 2011, uheldsrapporter siden 2007, borgerhenvendelser og erfaringer som kommunen har indsamlet om trafikken i Faaborg-Midtfyn Kommune og borgerinddragelse har kortlagt trafiksikkerheden.

Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes Trafiksikkerhedsplan er at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og at forbedre trygheden for især de lette trafikanter. Planen har kortlagt blandt andet ulykkesbilledet og bilhastighederne og har analyseret, hvor der er størst potentiale for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Kommunens overordnede vision for trafiksikkerhedsarbejdet er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet. Visionen indebærer, at vejene skal være:

 •  selvforklarende, - vejene leder trafikanterne via udformningen
 •  tilgivende, - konsekvenserne minimeres, hvis der alligevel sker ulykker.

En anden vision er, at kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt som lette trafikanter på kommunens veje og stier. En tredje vision er, at kommunen gennem arbejdet med trafiksikkerhed påvirker den trafikale adfærd i retning af større ansvarlighed samt bedre trafikvaner og trafikkultur. Kommunens konkrete mål for uheldsreduktion er, at antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres i 2020 med udgangspunkt i gennemsnitstallet for 2009 - 2011.

Vejklassificering

Som et led i kommunesammenlægningen har Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn udarbejdet en overordnet klassificering af vejnettet, jf. kort. De overordnede veje består af både stats- og kommuneveje. Kommunevejene (trafikvejene) er i den forbindelse blevet klassificeret ud fra deres funktion i vejnettet i de 2 klasser: Gennemfartsveje og fordelingsveje. Vejklassificeringen er en væsentlig forudsætning for planlægning af byudvikling og trafik, prioritering af vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed samt administration af vej-, trafik-, adgangs- og forsyningsforhold.

Hastighed

Bilernes hastighed er en afgørende faktor både for at trafikulykker sker og for deres alvorlighed. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor i sammenhæng med trafiksikkerhedsplanen udarbejdet en hastighedsklassifikation, et katalog over hastighedsdæmpende foranstaltninger og konkrete planer for hastighedszoner mv. i otte byområder i kommunen. Hastighedsplanen forestår følgende strategier som en del af kommunens arbejde med trafiksikkerheden: Samarbejde, kontrol, kampagner og information, vejudformning og færdselsregulering, fysisk planlægning, data og analyse. Realisering af hastighedsplanens forslag vil ske som led i det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanens projektkatalog.

Vejnettets holdbarhed

I byer med moderat trafik kan vurderes, om der i stedet for f.eks. en vejforlægning kan laves en "miljøprioriteret bygennemfart". Det vil sige en ombygning af den eksisterende vej, så hastigheden dæmpes, og sikkerhed/ tryghed i byen øges, uden at den gennemkørende trafik generes uacceptabelt.

Særtransporter

Ved placering af arealer til byvækst bør nye erhvervsområder placeres således, at vedligeholdelsesomkostningerne på vejnettet bliver mindst mulige. Vedligeholdelsesomkostningerne skyldes især nedslidning på grund af tung godstransport. Det er derfor hensigtsmæssigt, at fremtidige områder til transportkrævende erhverv placeres i nærheden af det vejnet, der vedligeholdes med henblik på stor bæreevne. Veje med stor bæreevne i Faaborg-Midtfyn Kommune er motorvejen Odense - Svendborg, statsvejene mellem Faaborg og Odense og mellem Nyborg og Bøjden. Transport med råstoffer kræver stor bæreevne.

Cykelstier

Cykelstier langs det overordnede vejnet er et væsentligt anlægsområde i kommunen. Desuden er udbygning af de lokale cykelstier af stor betydning for trafiksikkerheden. Et godt stisystem har betydning for:

 • lokalbefolkningens valg af transportsystem
 • trafiksikre skoleveje
 • turisme og folkesundhed

Der er dog langt flere ønsker, end der er mulighed for at honorere økonomisk.

Som del af Trafikplanen har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2012 undersøgt en bruttoliste over 57 strækninger på kommunevejene, hvor der er vurderet behov eller registreret et ønske om stianlæg. Ved undersøgelsen er vejstrækningerne blevet vurderet systematisk ud fra en række vægtede forhold: Registrerede ulykker, oplevet utryghed, antal nuværende og potentielt fremtidige cyklister, sammenhæng i stinet, alternative forbindelser og et stianlægs betydning, regionalt og funktionelt.

Støj

Forhold vedrørende støj behandles i afsnit om Støj.

Andre forhold

Faaborg-Midtfyn Kommune er opmærksom på, at energi-, miljø- og klimaforhold kan få betydning for udbygning og vedligeholdelse af den trafikale infrastruktur.