Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kollektiv trafik

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Den trafikale infrastruktur

Trafikal infrastruktur

En tidssvarende og velfungerende infrastruktur på trafik- og transportområdet er en væsentlig forudsætning for samfundsudviklingen. Det gælder områder som udviklingsmuligheder for erhvervslivet, arbejdsmarkedet, byudvikling og bosætning i øvrigt samt borgernes transportmuligheder i hverdagen. Øget trafik medfører også en række miljøproblemer i form af støj, øget CO² udledning og energiforbrug.

Kommuneplanen og den øvrige fysiske planlægning skal være med til at fremme god fremkommelighed og sammenhæng i kommunen samtidig med, at miljøfølgerne begrænses mest muligt. Der skal sikres, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringerne i øvrigt kan understøtte udviklingen. Desuden skal den sikre sammenhæng mellem det lokale trafiknet og det regionale net, som staten står for.

Der er udarbejdet en trafikplan, som sammenfatter den vej- og trafikplanlægning, som Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemført i 2012. Planlægningen har omfattet kortlægning, analyse og forslag til projekter for: Vejplan, trafiksikkerhedsplan, hastighedsplan og stiplan.

Vejplanen beskriver og vurderer de hidtidige vejreservationer i kommuneplan 2009, idet nogle af dem har mistet betydning, f.eks. på grund af gennemførte nye vejanlæg, og derfor  foreslås aflyst. Vejreservationerne vest og øst om Ringe by forventes at indgå i en nærmere trafikanalyse, se redegørelsesafsnittet.
Planerne for byudvikling medfører behov for nye vejanlæg og vejforbedringer, som er blevet vurderet. Vejplanen peger på en lang række vejprojekter og reservationer, der foreslås gennemført i de kommende år, og hvilke vejreservationer der foreslås udtaget af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger

Retningslinjer

Redegørelse

 

Det siger loven

Statslige interesser