Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er den plan, der udstikker retningslinjer for den overordnede fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. Dvs. hvordan skal byerne udvikle sig, hvor kan der være butikker, hvor er der særlige natur- og kulturværdier vi skal passe på, og hvilke særlige rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor. En kommuneplan dækker hele kommunens areal, både byerne og det åbne land. Hvis en kommuneplan ændres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommuneplanen er alene retningsvisende for kommunens egne planer og sagsbehandling, dvs. at den er ikke direkte gældende overfor borgeren. Kommunen skal altså sørge for, at kommuneplanen overholdes, når der laves lokalplaner, og når borgernes sager behandles. Lokalplaner er derimod direkte gældende for borgerne.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at arbejde for kommuneplanen. Dvs. at Kommunalbestyrelsen vil modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret arealanvendelse, der strider mod kommuneplanens rammedel jf. Planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Hovedreglen er, at en kommuneplans retsvirkninger indtræder ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen efter Planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at kommunalbestyrelsen først efter den endelige vedtagelse af planen kan bringe Planlovens § 12, stk. 1 i anvendelse. Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er lovligt eksisterende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan.