Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Espe

Espe

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Den ældste del af Espe, er beliggende langs Holmevej, består overvejende af gårde og har ikke noget egentlig landsbypræg.

Den nyere del af Espe er opstået som stationsby mellem stationen og kirkeområdet. Efterfølgende har byen udviklet sig mod øst, så skolens boldbane derved er kommet til at ligge midt i byen som et værdifuldt parkområde. Selv om togdriften er ophørt har byen bevaret et præg som stationsby, med en varieret bebyggelse ved den nedlagte station, langs Langgade og Skovvej. Nu er der etableret en stiforbindelse for cyklende, gående og ridende på banelegemet. Der er således gode stiforbindelse til Korinth og Ringe.

Den nyere bebyggelse ligger øst for byen og består hovedsagelig af parcelhuse, der er opført fra midten af 60´erne.

Byen gennemskæres af den noget trafikerede Langgade / Snarupvejen.

Oplandet er præget af landbrug.

Den fremtidige udvikling

Der er yderligere mulighed for at udvide boligområdet mod nord. Der skal herved tages hensyn til overdrevet syd for skoven. Desuden skabes en sammenhæng til skovområdet.

Stiforbindelsen mellem plejehjem og kirke er væsentlig at opretholde og prioritere som offentlig sti.

Rammer for Espe


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Espe

Hovedstruktur